Styret er en viktig ressurs for bedrifter – overblikk styrearbeid

Fagbank SMB Styret som ressurs

Styret mer enn noe bedriften «må ha». Ressurs for innovasjon og strategi. Kontroll og tilsyn. Forbedre økonomien. Ansette daglig leder. Trå til når det trengs ekstra.

Styret er en viktig ressurs for bedrifter

Styret kan være en stor ressurs. For små og mellomstore bedrifter handler dette grunnleggende om faktisk å ønske at styret involverer seg.

Aksjelovens paragraf § 6–1 fastslår at et selskapet skal ha et styre med ett eller flere medlemmer. For en del selskaper så blir dette da et formelt krav som må oppfylles, uten at styret i praksis har noen funksjon utover å oppfylle de lovpålagte kravene

Kanskje er daglig leder og styreleder samme person. Så lenge bedriften har valgt ett styremedlem, som da må være styreleder, så er lovens krav oppfyllt.

– Hvis du etablerer en et levebrødselskap som for eksempel en liten butikk er behovene dine for styre annerledes enn for en vindmøllepark eller selskap som skal jobbe med IT-utvikling eller finans. Det har både med ambisjonsnivå, fagområder og kompleksitet å gjøre, sier Dag Asheim, CTO i styre- og aksjonærportalen Orgbrain AS.

Han er selv gründer av selskapet sammen med COO William Jensen, som har følgende på hjertet:

– Jeg tror at mange godt kunne tenke seg å utvikle butikken sin til noe mer. Svært mange store virksomheter har startet med ett kontor eller én butikk. Mange gründere er kjempegode til å drive denne butikken. Paradoksalt gjør suksess det vanskelig å få tid og rom for videreutvikling. Et godt styre ville faktisk kunne hjelpe mange videre.

Les mer om Styreportal fra Orgbrain

Styret skal skape, ikke belaste

Asheim og Jensen har imidlertid alt for mange ganger sett at styrer som gjør en god innsats også hemmer virksomheten.

– Styret henvender seg med forslag, vedtak og behov for beslutningsgrunnlag til daglig leder og administrasjonen. Men, dette er ofte travle, operative folk som har hendene fulle allerede. Hvis bedriftens daglig leder kanskje også er storeier og drivkraften bak det hele, kan det være lite fristende å få et styre som ønsker å iverksette det ene og det andre hvor du uansett blir sittende med jobben.

– Dette er noe å finne ut av for å få etablert styret i en viktig, strategisk funksjon utover kontrolloppgavene, sier Asheim.

Et velfungerende styre kan bidra til at bedriftens økonomiske resultater blir bedre eller går fra gode til svært gode.

Drivkraft for strategiutvikling

Styret kan bli en drivkraft for strategiutvikling. Hvem som faktisk står for strategiutviklingen i en bedrift eller organisasjon varierer. Ofte er det daglig leder som sammen med den øvrige toppledelsen som i realiteten står for strategiarbeidet, enten de initierer det selv eller får bestilling fra styret.

– Å jobbe med strategi innebærer å skulle se muligheter, sette ting i perspektiv og stake ut en retning. Er de som sitter midt oppi det til daglig best egnet til dette? Svaret er både ja og nei. Det er «ja» hvis du faktisk har ansatt en daglig leder som er full av idéer og strategiforståelse. Det er «nei» dersom daglig leder har hendene fulle. Det har mange i små og mellomstore bedrifter. Hvorfor ikke sette styret på strategijobben, spør Jensen.

Les også: Råd om hvordan bruke styret til strategiutvikling | Fagbank SMB

Styrets sammensetning

Hvis svaret blir et «nei, fordi styret ikke har den nødvendige bransjekunnskap, innsikt og kompetanse» synliggjør dette behovet for å se nærmere på styresammensetningen.

Da kan betalingsmodeller også bli aktualisert. Kanskje må man betale litt ekstra for å få med viktige ressurspersoner, inkludert betalingsmodeller for tilleggsoppgaver utenfor styremøtene.

Styret har en viktig kontrollfunksjon. Det er derfor ikke uten grunn at vi ser mange advokater, revisorer eller økonomer i styrene. Mange av disse er også erfarne og profesjonelle styremedlemmer som er gode ressurser i å jobbe strategisk for virksomheten.

For å røske litt opp går det imidlertid også an å sluse inn folk som er mer kreative og våger å utfordre tankesettet. For eksempel skjer knapt noe forretningsutvikling i dag uten et digitalt element. Da kan IT-folk og eksperter på digital disrupsjon være aktuelle styrekandidater.

 

Idébase styresammensetning

Sammensetning av et styre vil i stor grad være avhengig av selskapets art, livssyklus og utfordringer. Et utgangspunkt kan være å kartlegge selskapets største strategiske utfordringer de neste årene og sette sammen et styre som samlet innehar de nødvendige egenskaper for å håndtere disse. Forhold man bør ta i betraktning, er blant annet:

  • Sørge for å ha nødvendig bredde og uavhengighet, herunder eksterne styremedlemmer som kan se virkeligheten fra et annet perspektiv enn dem som jobber til daglig i selskapet.
  • Representasjon av begge kjønn er kun lovpålagt i allmennaksjeselskap, men kan være fornuftig også i vanlige AS.
  • Sikre at styret har tilstrekkelig kunnskap om selskapets kjernevirksomhet og god innsikt i det markedet selskapet opererer i.
  • Påse at styremedlemmene deler selskapets verdier og visjoner.
  • Sikre at styret har kunnskap innen strategiarbeid.
  • Sørge for å ha styremedlemmer som kjenner til sentral lovgiving.
  • Sørge for å ha kompetanse i styret innen personalspørsmål, økonomistyring og finansielle emner.
  • Sørge for at styret har tilstrekkelig teknologisk forståelse.

Det er ikke nødvendig at samtlige styremedlemmer oppfyller alle kriteriene/kravene over, selv om det er en fordel. Det er styrets samlede kompetanse som er avgjørende.

Les også: Hvordan lage dagsorden for styremøter med alt som er viktig?

Styreleders profil

– Mang en daglig leder har fått ny styreleder servert fra generalforsamlingen og en aha-opplevelse på kjøpet. Kanskje var den forrige først og fremst en kontrollør, eller en person som våget lite og aldri gikk trøtt av å bestille mer og mer beslutningsgrunnlag fra daglig leder. Så kommer ny styreleder som har mindre fokus på kontroll og mer på innovasjon – og kanskje også et personlig nettverk som kan åpne nye muligheter, sier Asheim. Han legger til:

– Slikt kan være forfriskende for virksomheten og daglig leders arbeidssituasjon, og kanskje være startskuddet til en ny vår for små og mellomstore bedrifter.

Mange andre behov kan også være sentrale. Kanskje trenger daglig leder en styreleder eller et styremedlem som mentor? Kanskje er ekspansjon til nye markeder på dagsorden og en landsmann fra den nye kulturen man da begir seg inn i kunne være berikende?

– Man skal se litt på hvordan styreleder blir valgt. Har kanskje daglig leder et nærhet til eiere som gjør at han eller hun faktisk styrer valget? Er det lurt eller bare behagelig, spør Jensen.

Styreleder har også formelle oppgaver i ht. aksjeloven og bedriften trenger en person som kan ivareta disse.

En god idé kan være å ha ekstern styreleder i familiebedriften hvor alle aksjonærene sitter rundt styrebordet

Les også: Hvordan forberede og gjennomføre gode styremøter? | SMB

Årshjul sikrer alt viktig saker på dagsorden

Styret har lovpålagte oppgaver og kontrollfunksjoner som skal ivaretas gjennom året. Alt kan ikke være på dagsorden i hvert møte. Derfor bør styret lage et årshjul som sikrer at alt blir gjort i løpet av året. Orgbrain har styreverktøy som fungerer godt for dette formålet.

Asheim påpeker at man naturligvis kan ta sakene som de kommer. Utfordringen kan da bli at det på styremøtene dukker opp viktige saker som ikke haster for øyeblikket. Sakene kan da bli utsatt til neste styremøte – og til neste igjen. Tiden flyr og brått blir det viktige aldri tatt tak i.

– Blir saker satt på dagsorden og tid prioritert til dette, øker sannsynligheten for at styret får løst oppgaven. Dette kan kanskje særlig berøre kreative prosesser og innovasjon, sier han.

– Ved denne type saker er det dessuten viktig å sette realistiske, konkrete og målbare mål i samråd med administrasjonen. Hvis ikke kan beslutningene bli hengende i luften, uten gjennomføringskraft.

Kontroll og tilsyn – og overraskende oppgaver

Budsjettering, investeringer og likviditet er oppgaver som styrer befatter seg mye med.

Styret skal dessuten ha kontroll og tilsyn med at virksomheten, daglig leder og administrasjonen. Selv om et aksjeselskap har begrenset ansvar, har styremedlemmene og daglig leder er ubegrenset økonomisk ansvar for sine handlinger. Dette er et ansvar som det heldigvis går an å redusere ved å jobbe profesjonelt med styrearbeid og toppe dette med en såkalt styreansvarsforsikring.

Om det blir gjort et løft for å få selskapet til å fungere bra, blir jobben med dette enklere i fortsettelsen. Dette frigir ressurser til innovasjon og utvikling.

Styret kan også bli stilt overfor utfordringer som kommer overraskende som for eksempel en pandemi eller nye konkurrenter. Da kan kanskje daglig leders begrensninger komme frem. Kanskje må styret ta sitt ansvar med å avslutte arbeidsforholdet og ansette ny.

– Forestillingen om alt skjer i styremøter er en illusjon. Mesteparten av jobben skjer utenom møtene, sier Jensen.

 

Styreoppgaver

Oppfylle krav i aksjeloven.

Ivareta virksomhetens behov i hele spennet fra å oppfylle formelle minimumskrav til å være en drivkraft for strategi og innovasjon.

Avsette og ansette daglig leder.

Kontroll og tilsyn. Kjenne bedriftens økonomiske stilling og iverksette handlinger i tide ved tap av egenkapital.

De fleste virksomheter start som små. Skal de bli store kan aksjonærer og daglig leder ha god nytte av styret som drivkraft.

Budsjettering, kontroll og tilsyn er viktige styreoppgaver.

Styreleder kan være en ressurs for daglig leder, administrasjonen og virksomheten.

Det er ikke lenger krav til å ha vara. Kun ett styremedlem som da må være styrets leder.

Les mer om Styreportal fra Orgbrain