Stort oppmøte og engasjement i Kirkenes

SMB Norge region Nord arrangerte debattmøte i Kirkenes 21. august 2023 i samarbeid med Kirkenes Næringsforening og Innovasjon Norge. En fullsatt sal i Kirkenes Samfunnshus fikk høre innledninger fra lokalt næringsliv og flere stortingspolitikere stilte til debatt.

Tema var situasjonen for næringslivet i Øst-Finnmark og Kirkenes med bakgrunn i de sanksjonene som er innført mot Russland. Sanksjonene som har bred støtte får endel uheldige konsekvenser for lokalt næringsliv, og SMB Norge etterlyser hva sentrale myndigheter vil gjøre med situasjonen for bedriftene.

Regionleder i SMB Norge region Nord, Kjell Sverre Jakobsen ønsket velkommen og startet møtet med å snakke om utfordringene for næringslivet, og etterlyste tiltak fra regjeringen. SMB Norge er opptatt av å legge til rette for næringslivet og gi rammevilkår som gjør at man kan starte og drive bedrifter. Når nasjonal politikk får konsekvenser må man også se på muligheter for å bistå de som rammes utilsiktet.

Niels Røine fra Kirkenes Næringsforening orienterte om mulighetsstudien som er utarbeidet for Kirkenes, for å legge bedre til rette for næringslivet i Kirkenes.

Les også: Kongressen 2023 gjennomført og nytt Forbundsstyre på plass

Mistet 70 prosent av omsetningen

Deltakerne på møtet fikk også høre fra Greger Mannsverk, fra en viktig hjørnesteinsbedrift i Kirkenes, Kimek, som kunne fortelle om situasjonen for bedriften. Den 12. mai i år mistet bedriften 70 prosent av omsetningen, grunnet sanksjonene. De forventer hjelp fra Stortinget og regjeringen, og minnet om viktigheten av bosetningen i denne landsdelen og at politiske myndigheter ønsker bosetning. Næringslivet er avgjørende for at folk skal bli boende.

I tillegg bidro Bjørn Zelius fra Kirkenes Fondsforvaltning og Sveinung Gabrielsen fra Innovasjon Norge fortalte om virkemiddelapparatet.

Det ble debatt og fra Stortinget stilte følgende politikere: Runar Sjåstad (AP), Bengt Rune Strifeldt (FrP) og Erlend Svardal Bøe (H). I panelet deltok også styreleder SMB Norge Karl-Anders Grønland. Karl-Anders Grønland trakk frem alle mulighetene som er her og nevnte fiskeri, turisme og mineraler. Det er viktig at myndighetene ikke legger hindringer i veien for næringslivet. Han etterlyste kompenserende tiltak for berørt næringsliv, og håpet at regjeringen jobbet med dette selv om slikt ofte tar litt tid.

Runar Sjåstad sa det var viktig at storsamfunnet stiller opp, og at man ikke har gitt opp drømmen om at det fortsatt skal være drift ved den viktige hjørnestensbedriften Sydvaranger. Han la også vekt på at man må bedre kraftsituasjonen, og mente at det nå var gitt løfter om at dette skulle være på plass innen 2030.

Les også: Nye æresmedlemmer i SMB Norge

Etterlyser svar fra nasjonale myndigheter

Bengt Rune Strifeldt etterlyste svar fra nasjonale myndigheter på hva man skal gjøre for å bistå etter innføringen av sanksjoner. Han mente det så langt var gjort for lite for å bøte på konsekvensene av sanksjonene. Det er utfordringer knyttet til fraflytting, og det er behov for kapital for å skape arbeidsplasser.

Erlend Svardal Bøe understreket at han vil legge til rette for næringslivet, og at man må se på hva konsekvensene av sanksjonene medfører. Næringslivet må stå for omstillingen, men staten må stille virkemidler til rådighet, bl.a. at man investerer i samferdsel og man må øke kraftproduksjonen og øke nett-kapasiteten.

Debatten skapte også stort engasjement i salen, og det var mange spørsmål og innspill til panelet fra engasjerte bedriftsledere som etterlyste tiltak fra nasjonale myndigheter.

For SMB Norge var det viktig å skape debatt og utfordre politiske myndigheter på denne problemstillingen som er viktig for landsdelen, og SMB Norge håper at politikerne tar med seg signalene fra møtet og at det vil komme tiltak i nær fremtid. Dette vil også bli fulgt opp av SMB Norge i vårt arbeid ovenfor regjeringen og Stortinget.