Tips for å hindre eller begrense mulige eiendomsskader

Engineer checking Industrial fire control system,Fire Alarm controller, Fire notifier, Anti fire.System ready In the event of a fire.
Bilde: Engineer checking Industrial fire control system,Fire Alarm controller, Fire notifier, Anti fire.System ready In the event of a fire.

Forsikringen din bedrift har et ment til å begrense risikoen for økonomisk tap. Risiko = sannsynlighet x konsekvens. Dere kan redusere deres egen risiko ved å begrense disse parameterne.

Les alt om SMB Norge forsikring!

Protector og andre forsikringsselskaper har sikkerhetsforskrifter tilknyttet sine forsikringer. Dette er krav til forsvarlig drift som stilles forsikringstakeren så forsikringen blir brukt der den er tiltenkt – plutselig og uforutsett. Dersom disse ikke har blitt fulgt, risikerer forsikringstaker at erstatningen blir satt ned (avkortet) eller faller bort i sin helhet.

Følgende dokument er et generelt infoskriv og fremhever noen sentrale forhold. For fullstendig informasjon må vilkårene leses i sin helhet. Leser anbefales alltid å sette seg inn i relevante vilkår. Kontakt SMB Norge Forsikring dersom dere ønsker dette tilsendt på nytt.

Les også: Forsikring ved permittering

Generell brannsikring

Mange lokaler har branndører mellom seksjoner for å forhindre at en brann skal spre seg. Det stilles krav til at disse alltid skal være lukket utenfor arbeidstid (vilkår P851 6.1). I arbeidstid kan disse holdes åpne, gitt at det eksisterer utstyr for automatisk lukking, styrt av røykdetektorer (vilkår P851 6.2).
Som ved private forsikringer så stilles det krav til tilstrekkelig slukningsutstyr for at et potensielt branntilløp skal slukkes før det sprer seg.

Kravene for bedriftsmarkedet er strengere da det arbeidet som utføres kan ha en høyere brannbelastning. Det stilles blant annet krav om slukningsutstyr (1 stk. brannslange med diameter 1 tomme eller minimum 1 stk. 6 kg brannslokkingsapparat i effektivitetsklasse III etter NS 3920) i alle etasjer, kjeller og loft. Det skal ikke noe sted i etasjen være over 30 meter til nærmeste utstyr. I rom med datautstyr (f.eks. serverrom) så er avstanden redusert til 10 meter (vilkår P851 7.2-3).

Les også: Pensjonsforsikring i DNB for medlemmer i SMB Norge

Orden og renhold

Søppel og avfall er en velkjent kilde til brann. Defekte produkter, brennbar emballasje og en holdning om at «alt går i søppelet» er en kombinasjon som kan få store konsekvenser. Vi har derfor egne bestemmelser som krever at brannbart avfall (f.eks. papp) og avfall som kan selvantennes (f.eks. batterier) legges i egnede beholdere av ikke brannbart materiale med selvlukkende lokk – eventuelt straks fjernes (vilkår P851 11.1).

Container løper lignende risiko, på en større skala. Massen her vil gjøre det vanskeligere å slukke, og hvis containeren er plassert for nærme bygg eller andre forsikrede objekter så er det stor risiko for spredning. Gitt at containeren ikke er lukket så skal avstanden til brannbar yttervegg være 5 meter (vilkår P851 12.1).

En siste forskrift man ofte ikke er oppmerksom på er lagring av brennbart materiale (f.eks. trelast, trepaller og papir). Disse skal plasseres minst 8 meter fra byggverk (vilkår P851 14.1).