Fagnettstedet for SMB-sektoren

SMB Norge Forsikring & Pensjon

Tilbud, rådgivning og plassering av forsikringene til SMB Norges medlemsbedrifter skjer fra SMB Norge Forsikring ved Söderberg & Partners. Vi drifter  SMBNs medlemsbedrifters  felles innkjøpsordning for forsikring, er rådgiver for hele ordningen og tilbyr skreddersydde løsninger.

På vegne av medlemmene forhandler vi årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud.

Du står aldri alene om du har dine forsikringer gjennom SMB Norge.

Prosjekt

På vegne av medlemmene forhandler vi årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud.

Med rundt 5 000 medlemsbedrifter i ryggen har SMB Norge Forsikring skreddersydde og rimelige forsikringer for mindre og mellomstore bedrifter.

Du får forsikringsløsninger som er tilpasset din virksomhet, og du har tilgang til egne dyktige rådgivere som kjenner ditt forsikringsbehov.

Du sparer deg også mye arbeid ved å benytte SMB Norges Forsikring for din virksomhet. Vi kan analysere de avtalene du har i dag, og utrede videre SMB Norge Forsikring kartlegger ditt forsikringsbehov og finner forsikringsløsninger med utgangspunkt i firmaets virksomhet.

Flere av medlemmene som har forsikring hos oss, påpeker hvor mye enklere forsikringsarbeidet for bedriften er blitt etter at vårt forsikringskontor hjelper til med administrasjonen.

Dette kan du også bli med på uten noen kostnader, men som oftest med en besparelse i forhold til hva du betaler i dag.

Hvis du driver for deg selv, bør du også ha pensjonsforsikring. Hvis ikke, taper du når pensjonsalderen kommer. Har du ansatte, krever lov om obligatorisk tjenestepensjon at bedriftene må betale minst to prosent av brutto lønn i tjenestepensjon for de ansatte. Da er det greit å vite at pengene blir forvaltet godt.

Vi har pensjonsforsikring gjennom DNB, en stødig og seriøs samarbeidspart­ner med lang fartstid på pensjons-forsikringer.

Dessuten har du selvsagt muligheter til å kjøpe andre personforsikringer som livsforsikring, ulykkesforsikring og helseforsikring m.f. gjennom SMB Norge Forsikring.

Styreansvarsforsikring bør også sterkt vurderes siden stadig flere av våre medlemmer har virksomhet som kan gjøre ledelse og styremedlemmer risikoutsatte for uforutsette søksmål.

I tillegg til de forsikringene som her er nevnt, har vi en rekke andre for­sikringer. Ta deg tid til å bla gjennom denne utdatert brosjyren, så får du en oversikt over mulighetene du har. Ofte dukker det opp spørsmål underveis.

Våre forsikringer:

Bedriftsforsikring

Vi har utviklet en unik bedriftsforsikring for våre medlemmer. Forsikringen inneholder en rekke viktige elementer og dekker blant annet:

 • Brann
 • Vannskader
 • innbrudd og tyveri
 • Bedrifts-, produkt- og kontoransvar
 • Driftsavbrudd
 • Underslag
 • Naturskade

SMB Norges Forsikringsløsninger ivaretar den økonomiske risikoen ved skade samt at våre ordninger er fleksible og enkle å forholde seg til.

Vår kombinerte forsikring har en rekke tilleggsdekninger for å gi god fleksibilitet og økt trygghet. Noen av disse er:

 • Bygningsmessig innredning
 • EDB-dekning på forsikringsstedet
 • Riving, rydding og bortkjøring

Våre forsikringer kan også utvides og tilpasses den enkeltes særskilte behov ved å velge blant flere tilleggsløsninger.

Bygning

Vi forsikrer alle type næringsbygg, etter nærmere godkjenning.
Hva dekker bygningsforsikring?

 • Forsikring gir deg som huseier for næringsbygg dekning ved brann, tyveri, vannskade, naturskade og annen bygningsskade.
 • Forsikringen dekker også huseieransvar og kan utvides til å gjelde husleietap.

Kjøretøy

SMB Norge Forsikring tilbyr forsikring for alle type kjøretøy og anleggsmaskiner. Bilene kan være eid av bedriften, dens daglige leder eller nøkkelpersoner.

Tilgang til unik medlemsfordel:

Som medlem får du tilgang til en forsikringsavtale som gir deg fri kjørelengde og det vil ikke beregnes bonustap etter en skade.

Helseforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang.

Med helseforsikring er de ansatte sikret hurtig behandling ved sykdom eller skade, slik at de kan komme raskere tilbake i jobb. Dette kan spare bedriften for høye kostnader ved sykefravær, og ansatte for unødige lidelser.

Med helseforsikring er de ansatte:

 • Garantert spesialistvurdering innen 14 virkedager.
 • Garantert somatisk behandling eller operasjon etter 20 virkedager.
 • Personlig medisinsk rådgiver som følger opp pasienten før, under og etter behandling.

Ikke krav til helseerklæring

Falck Helse krever ingen helseerklæring og prisen per ansatt er lik uavhengig av alder, kjønn, helsehistorikk og livsstil.

Sykeavbrudd

Det er viktig å sikre inntekten din i tilfelle du skulle bli syk eller få en skade, det er tross alt den du lever av. Sykepenger fra NAV vil innebære en betydelig reduksjon i inntekt, og de faste utgiftene fortsetter som oftest å løpe.

Er du selvstendig næringsdrivende har du i tillegg begrensende rettigheter fra det offentlige når du blir syk. Du har rett til sykepenger fra NAV fra 17. sykedag, men sykepengene er begrenset til 80 % av pensjonsgivende inntekt – maksimalt 6G (kr 608 106). Dette tilsvarer maksimalt kr 479 318.

Sykeavbruddforsikring kan benyttes til å dekke:

 • Bortfall av inntekt
 • Faste driftsutgifter

Sykelønn

Sykelønnsforsikring kan være viktig for bedrifter hvor ansatte har høyere lønn enn 6 G (kr 608.106). Da sikres bedriften dekning for den delen av lønnen som ikke dekkes av Folketrygden ved midlertidig arbeidsuførhet som skyldes sykdom eller skade.

Dekning
Ved hel eller delvis arbeidsuførhet erstattes den delen av ansattes lønn som er høyere enn 6 G. Forsikringen utbetales som dagpenger med maksimalt kr 2 500 per dag. Dagpengene varierer etter inntekten til den ansatte og utviklingen i grunnbeløpet. Forsikringen gjelder for ansatte som har krav på sykepenger etter Lov om Folketrygd.

Det er vanlig med en karenstid på 16 dager. Det betyr at erstatningen først utbetales fra og med 17. fraværsdag. Erstatningstiden er vanligvis 365 dager. Det kan avtales både kortere erstatningstid og lenger karenstid.

Begrensninger

 • Forsikringen kan kun tegnes for ansatte under 60 år, og gjelder til fylte 67 år.
 • Unntak for sykdom/skade som har vist symptomer eller oppstår før 30 dager etter at forsikringen trådte i kraft
 • Unntak for fravær som følge av overforbruk av alkohol, andre beruselsesmidler eller medikamenter
 • Unntak for fravær som skyldes skade ved deltakelse i slagsmål eller forbrytelse

Annen sykdom

Forsikringen gir arbeidstakeren trygghet dersom sykdommen ikke er godkjent av rikstrygdeverket som yrkessykdom, eller kommer inn under belastningslidelser.

Erstatning ved varig invaliditet og/eller uførhet regnes i henhold til den varige invaliditets- og uføregrad over 50 prosent.

Hva som dekkes:

 • Varig medisinsk invaliditet.
 • Varig arbeidsuførhet (fremtidig inntektstap)

Erstatningsutmålingen står i forhold til alder, lønn og grad av medisinsk invaliditet og ervervsmessig uførhet.

Kredittforsikring

Kredittforsikring sikrer deg mot tap hvis kunden din går konkurs, blir insolvens eller av andre grunner ikke kan betale. SMB Norge Forsikring tilbyr uavhengig rådgivning som sikrer din bedrifts likviditet mot kommersiell og politisk kredittrisiko ovenfor dine kunder.

En kredittforsikring passer alle selskaper som selger B2B og kan skreddersys din bedrifts behov. Både i Norge og internasjonalt.

Fordelen med en kredittforsikring:

Sikre salg på kreditt

Profesjonell risikostyring

Kan bedre driftsfinansieringen og gi økt sikkerhet for bankengasjementet

Muliggjør sikker vekst mot nye kunder og markeder

Mersalg

Prosjekt

Prosjektforsikring dekker skade på de prosjekter man som håndverker, entreprenør eller byggherre bærer risikoen for på årsbasis.

Ved å bruke avtaler i henhold til Norsk Standard vil det være krav til å ha prosjektforsikring.

Vår prosjektforsikring omfatter:

 • Bygge- og anleggsarbeider
 • Montasje, rehabilitering og reparasjon
 • Materialer og utstyr som skal inn i prosjektet

Skade som dekkes for slike prosjekter må være forårsaket av:

 • Brann
 • Vannskader
 • Naturskade

Reiseforsikring

SMB Norge har en av markedets beste reiseforsikringer. Bedriften kan velge mellom kun tjenestereise eller et kombinert produkt som også inneholder ferie- og fritidsreise.

Forsikringen dekker en reisevarighet endres på ferie/fritid, mens tjenestereise dekkes i 365 dager. Forsikringen gjelder ikke når sikrede er på arbeidssted, undervisningssted eller hjemme.

Familieforsikringen gjelder for medlemmer, ektefelle/partner/samboer, samt barn/fosterbarn som har felles adresse i folkeregisteret ut det året de fyller 20 år.

Det er ingen unntak for sportsaktiviteter eller for skader som følge av terror eller jordskjelv.

Reiseforsikringen inkluderer bl.a.:

 • Reisesyke og eventuell hjemtransport har ubegrenset forsikringssum
 • Reisegods inntil kr 100 000 for hele familien (kr 50 000 for en person)
 • Avbestilling med inntil kr 500 000 per person, eller inntil kr 100 000 per familie
 • Reiseansvar med inntil kr 10 000 000
 • Evakuering med inntil kr 30 000 per person eller 60 000 per familie
 • Ulykkesforsikring inntil kr 300 000 for voksne (kr 500 000 for barn)
 • Ubegrenset forsikringssum av egenandel ved skade på leiebil på feriereise

 

Det er ingen egenandel ved skade

Fritidsulykke

Denne forsikringen dekker skader som følge av ulykker på fritiden.

Bedriften unngår dermed situasjoner der det kan oppstå tvil om hvorvidt den ansatte er på jobb eller i fritid. Fritidsulykkesforsikring er ikke lovpålagt, men er et tillegg til yrkesskadeforsikringen for å bedre de ansattes personforsikringer.

Mènerstatning

For skade på legeme som medfører varig medisinsk invaliditet.

Tap i fremtidig erverv

Erstatning for tap i fremtidig inntekt. Ved 100 % varig ervervsuførhet utgjør grunnerstatningen 22-30 G, avhengig av pensjonsgivende inntekt.

Tap og utgifter frem til oppgjørstidspunktet

Tapt lønn fra skadedagen frem til oppgjør finner sted. Merutgifter, f.eks. behandlingsutgifter, egenandel hos lege osv. som ikke dekkes av det offentlige.

Fremtidige merutgifter

En engangserstatning som dekker fremtidige merutgifter som følge av skaden, maksimal erstatning 21 ganger de årlige utgiftene, avhengig av alder.

Ved død

Erstatningen utbetales til gjenlevende ektefelle og samboer. Erstatning til barn varierer fra 6,5 G for barn under ett år til 1 G for barn under 20 år. Begravelsesbidrag utbetales med 0,5 G.

Det er ingen egenandel på fritidsulykke.

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikring dekker skade på person eller ting som følge av den virksomhet som utføres i foretaket eller de produkter som produseres.

Forsikringen skal dekke det rettslige erstatningsansvaret man kan komme ut for ved skadevoldelse.

Det finnes flere typer ansvarsforhold som må vurderes:

 • Bedriftsansvar
 • Styreansvar
 • Produktansvar
 • Formuesskade

Bedriftsansvar

Bedriftsansvar er det ansvar man kan komme ut for som følge av skader som egen virksomhet påfører person eller ting. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 mill per skadetilfelle. Bransjer som følger Norsk Standard kan ha krav til at forsikringssummen skal være inntil 150 G.

Styreansvar
Styremedlemmer har et ubegrenset personlig ansvar for feil eller unnlatelser et styre gjør. Styreansvarsforsikringen gir beskyttelse mot økonomiske konsekvenser av ansvarsbetingede handlinger i bedriftsstyret.

Produktansvar

Produktansvar dekker den skade som produkter kan påføre personer og ting som følge av feil og egenskaper ved selve produktet. Vanligvis er forsikringssummen inntil kr 10 mill per skadetilfelle.

Formuesskade

Formueskade dekker økonomisk tap som påføres andre og som ikke skyldes skade på person eller ting. Årsak til slikt økonomisk tap er feil eller forsømmelser av ansatte. Denne type forsikring er aktuell for rådgivnings- og konsulentselskap.

Yrkesskade

Yrkesskadeforsikring er lovpålagt og alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte, enten de arbeider heltid eller deltid.

Forsikringen gjelder ved skader og sykdommer som arbeidstakere påføres under arbeid, på arbeidsstedet og i arbeidstiden. Reise til og fra jobb er inkludert i yrkesskadeforsikringen gjennom SMB Norge Forsikring. Dette er ikke automatisk dekket ellers i bransjen.

Yrkesskade kan også kombineres med ulykkesforsikring og forsikring for annen sykdom.

En godkjent yrkesskade eller yrkessykdom kan gi følgende erstatningsutbetalinger:

Påførte merutgifter

Dokumenterte utgifter som ikke dekkes av folketrygden, erstattes individuelt, f.eks fysikalsk behandling foreskrevet av lege, legekonsultasjoner, medisiner og ødelagte klær.

Fremtidige merutgifter

Dersom skaden eller sykdommen fører til fremtidige behandlingsbehov eller den skadelidte i ettertid trenger behandling, hjelpemidler eller hjelp i hjemmet som NAV ikke refunderer, mottar skadelidte en engangsutbetaling til å dekke slike utgifter.

Inntektstap

Det gis erstatning fram til endelig oppgjør for skaden/sykdommen, dersom den medfører tapt inntekt, tapte feriepenger ved sykemelding, tapt overtidsgodtgjørelse og tap i en attføringsperiode.

Tap av fremtidig inntekt

Erstatningen fastsettes ut fra graden av varig uførhet, skadelidtes alder og pensjonsgivende inntekt året før skaden/sykdommen ble konstatert. Graden av varig svekket ervervsevne kan først bli fastsatt når skaden/sykdommen har stabilisert seg.

Ménerstatning

Ménerstatning fastsettes ut fra varig medisinsk invaliditetsgrad over 15 % og skadelidtes alder. Legen fastsetter invaliditetsgraden når skaden eller sykdommen har stabilisert seg.

Dødsfallerstatning

Ektefelle/samboer til ansatte som dør, har rett til erstatning. Grunnerstatningen er 15G (kr 1 520 265). Erstatning til etterlatte barn beregnes særskilt for hvert barn som avdøde forsørget, avhengig av alder. Barn får dobbel erstatning i de tilfeller avdøde var eneforsørger.

Gruppeliv

Når du har familie, eventuelt andre som er avhengige av deg og din inntekt, har du behov for en livsforsikring eller en dødsfallsforsikring (som den ofte omtales).

Ikke krav til helseerklæring

Vanligvis må man levere en helseerklæring på en livsforsikring. Velger du å tegne dette gjennom SMB Norge Forsikring slipper du å levere egenerklæring om helse.

Hvor stor forsikringssum du har behov for, avhenger av flere faktorer, blant annet:

 • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
 • Størrelsen på inntekt(ene)
 • Reell formue
 • Samlede lån
 • Antall barn og alderen på dem
 • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Du kan velge mellom ulike forsikringssummer.

Forsikringssum i GForsikringssum i kr
10G1.013.510
15G1.520.265
20G2.027.020
25G2.533.775
30G3.040.530

G = grunnbeløpet i Folketrygden. Fra 1. mai 2020 er 1 G kr 101 351. Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) fastsettes våren 2021.

Gruppelivsforsikring er betydelig rimeligere enn individuell livsforsikring. Ved å tegne gruppelivsforsikring, skaper bedriften trygghet for den ansatte og deres familier.

Transport

Transportforsikring vil dekke skade på varer og eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet. Ved å benytte standard leveringskontrakter gjøres det avtaler om hvem som har ansvaret dersom en vare blir skadet på vei fra avsender til mottaker. Leveringsbetingelsene som regulerer forsikringsansvar ved transport kalles Incoterms. Vi tilbyr å forsikre:
 • Enkeltforsendelser
 • Årsavtaler som sikrer alle inn- og utgående forsendelser som skjer i løpet av året
 • Egne varer i egen bil
 • Håndverkers verktøy
Transportforsikring tilbys med tre ulike dekningsnivå ut fra hvor omfattende forsikringen er: Alle farer (A-vilkår) Dette er den mest omfattende dekningen og omfatter de fleste typer skade som en vare eller eiendel kan bli påført under transport. Forsikringsformen benyttes ofte for nye varer og for varer som ikke er så robust. Utvidet transportulykke (B-vilkår) Forsikringen dekker skader og tap som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade, varer som kastes/skylles over bord, totaltap av hele kolli ved lasting og lossing, flytting av varer i nødhavn og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer og brukte gjenstander. Transportulykke(C-vilkår) Forsikringen er den minst omfattende av transportforsikringene og omfatter skader som følge av at transportmiddelet har vært utsatt for en ulykkeshendelse. I tillegg dekkes skader ved brann, naturskade og felleshavari. Forsikringsformen benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del feil eller mangler.

Forsikringsavtale - SMB Norge

Nytt skjema forsikring
Kontaktperson(Påkrevd)
Er du medlem av SMB Norge?
Samtykke(Påkrevd)