SMB Norge roser ny tiltaksplan for kvinnelige gründere

SMB Norge er glad for Regjeringen nå tar tak for å få flere kvinner til å starte sin egen bedrift, men etterlyser mindre kartlegging og mer konkret handling.

Antallet gründere i Norge har steget jevnt de siste årene, men andelen kvinnelige gründere er fortsatt lav. Mandag lanserte Regjeringen en ny 13-punkts tiltaksplan for å endre på dette og få flere kvinner til å starte egen bedrift. (Se listen nederst i saken).

Les også: Valg 2019 – Her er SMB Norges smørbrødliste til politikerne

Torbjørn Røe isaksen, Næringsminister

Samtidig skal man gå igjennom alle eksisterende rammevilkår for gründere og selvstendig næringsdrivende.

– Gode ideer oppstår ikke bare i hodene på menn, og vi vil legge til rette for at flere kvinner blir gründere, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

-Vi må bruke hele befolkningen når vi skal skape fremtidens nye, grønne arbeidsplasser, legger han til.

Les også: Krever tvangsmulkt-svar fra Finansministeren

Tilrettelegge

Jørund Rytman, som er leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge er fornøyd med tiltakene, men synes fremdeles det er litt for mye «kartlegging» og «utredning» i planen og litt for lite konkrete tiltak.

– Vi i SMB Norge applauderer alle tiltak som stimulerer til økt gründerskap i Norge. Dessverre er det for få nordmenn generelt som tør å ta sjansen og starte for seg selv, og blant de som faktisk gjør det så er andelen kvinner for lav. Derfor er det både viktig og riktig å legge forholdene enda bedre til rette for dette, sier Rytman.

Jørund Rytman, SMB Norge

Ett av tiltakene regjeringen vil utrede er en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet. Rytman tror dette kan være en god ide.

– Noe av forklaringen på hvorfor det er færre kvinner som blir gründere kan være at kvinner generelt sett er noe mere trygghetssøkende enn menn. Ved å øke tryggheten noe, vil det kunne ha en positiv effekt, sier Rytman.

Les også: Fakta om små og mellomstore bedrifter i Norge

Gründervisum

SMB Norge har i en årrekke jobbet for å få på plass en ordning med gründervisum for å tiltrekke enda mer kapital og innovasjonskraft til Norge. Her gjentar regjeringen at dette fremdeles skal vurderes.

– Jeg synes det er på tide å faktisk gjøre noe med dette nå. Forslaget var en del av Gründerplanen som Regjeringen la frem i 2015, så vi hadde nok håpet at de hadde kommet lenger i prosessen, sier Rytman.

Her er Regjeringens nye tiltaksplan:

Tiltak 1: Regjeringen vil kartlegge hvordan virkemidlene fordeler seg på kjønn og etablere felles standarder sånn at vi kan ha oversikt over hvor mye støtte som går til kvinnelige gründere

Tiltak 2: Regjeringen vil få bedre statistikk over etablerere, inkludert bedre oversikt over hvordan de fordeler seg på kjønn

Tiltak 3: Regjeringen vil finansiere Global Entrepreneurship Monitor for 2019, noe som gir sammenlignbare tall på tvers av land

Tiltak 4: Regjeringen vil vurdere om man kan bruke andre kriterier i tillegg til alder for virkemidler som støtter unge virksomheter

Tiltak 5: Regjeringen vil legge frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

Tiltak 6: Regjeringen vil kartlegge entreprenørskapsundervisning og behovet for eventuelt å styrke denne innenfor de helsefaglige utdanningene

Tiltak 7: Regjeringen vil følge opp Stortingsmeldingen om helsenæringene

Tiltak 8: Prioritere sektorer som helse, omsorg, undervisning og kultur og tilgang til offentlig marked

Tiltak 9: Regjeringen vil vurdere flere tiltak som mobiliserer flere kvinner til å nå opp i konkurransen om virkemidlene

Tiltak 10: Regjeringen vil vurdere Kapitaltilgangsutvalgets utredning og anbefalinger og prioritere skatte- og avgiftsendringer som styrker vekstevnen i økonomien, letter omstilling og skaper nye arbeidsplasser

Tiltak 11:: Regjeringen vil utrede muligheten for forskyvning i forfallsterminene for selvstendig næringsdrivende og småbedrifters skatter og sosiale avgifter, samt utrede en modell med minstefradrag for selvstendig næringsdrivende som alternativ til faktiske fradrag

Tiltak 12: Regjeringen vil foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, og utrede en ordning der selvstendig næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet

Tiltak 13: Regjeringen vil vurdere å innføre en ordning med gründervisum for å trekke kapital og innovasjonskraft til Norge

Les mer om tiltaksplanen her: