SMB Norge i høring på Stortinget

Selv om tilstanden i Norges økonomi er i bedring, er det fortsatt mange bedrifter som sliter, konstaterte leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge under budsjetthøringen på Stortinget tirsdag. Med seg hadde han 8 krav til den ferske regjeringen. 

Selv om pandemien rent helsemessig ser ut til å nærme seg slutten, og pilene i norsk økonomi peker oppover, er det fremdeles deler av næringslivet som sliter med ettervirkninger etter den største krisen i norsk økonomi siden krigen.

Les også: SMB Norges styreleder er kritisk til statlig dobbeltmoral

– Tiden under pandemien har vært tøff for små og mellomstore bedrifter, men vi tror dessverre at den største krisen for mange av de mindre bedriftene først vil komme i 2022 og tiden fremover, advarte Rytman foran finanskomiteen.

– Arbeidsplasser og bedrifter kan forsvinne fordi det tar tid å vende tilbake til normal drift, samtidig som støtteordninger forsvinner, og skatter og avgifter igjen skal betales, la han til.

SMB Norge mener det derfor er fornuftig å øke bruken av oljepenger når man står overfor en slik krise.

– Kraftig reduksjon av skatter og målrettede avgiftslettelser er riktig medisin, understreket Rytman, og ba Stortinget om å ta grep for å sikre landets små og mellomstore bedrifter bedre vilkår i 2022 og i tiden fremover.

Les også: Ny nordisk standard for bærekraftrapportering

 

Her er de 8 punktene som SMB Norge har spilt inn til Stortinget:

1) Reduksjon merverdiavgiften for serveringsbransjen.
Midlertidig fjerning av merverdiavgiften vil være er et svært viktig virkemiddel for våre medlemmer og vil kunne stimulere produksjonskapasitet og sysselsetting i bedriftene. Midlertidig fjerning av merverdiavgift vil gi både billigere varer og bedre marginer, samt styrke soliditeten til både husholdninger og bedrifter.

2) Kraftig økning av bunnfradraget på formueskatten på arbeidende kapital. Formuesskatten må betales av eiere selv om bedriften går med underskudd. Den rammer flest SMB-eiere og personer med moderat kapitalmengde i næringsvirksomhet. Dette er skadelig for kapitaltilgangen, spesielt i distriktene. Vi viser her til SMB Norge sin siste rapport, lansert 30. september 2020 og dens omtale. Den kan lastes ned her: https://dinbedrift.no/ny-rapport-formueskatten-svekker-hverdagsnaeringslivet/

3) Lettelser i allerede skyldig skatter, avgifter og tvangsmulkt for 2020 og 2021.
Mange små og mellomstore bedrifter er ute av stand til å betale skyldig skatter, avgifter og tvangsmulkt på grunn av at betalingsevnen er varig svekket. Det har satt norske bedrifter flere år tilbake. Ved ettergivelse av skyldig skatte- og avgifter vil norske små og mellomstore bedrifter være bedre rustet og man kan unngå unødvendig konkurser.

4) Fjerning av merverdiavgift på alternative tjenester innen helse.
SMB Norge etterlyser oppfølgningen av Stortingets vedtak 328 (desember 2020) som går på å frita mva på alternative behandlere som yter helsehjelp. SMB Norge ønsker at denne gruppen fritas for mva.

Visste du at medlemmer i SMB Norge får gratis juridisk bistand? Les mer om medlemskap her!

5) Videreføring av lavterskeltilbud til kriserammede småbedrifter og gründere. SMB Norge og stiftelsen Rettferd ber om at midler som ble gitt i revidert nasjonalbudsjett 2021 (Innstilling 600 S (2020-2021). Næringsdepartementet. Tilskudd til særskilte prosjekter (kap. 900, post 75) videreføres. Vi ber om en bevilgning på kroner 5,5 millioner for 2022, slik at denne rådgivningstjenesten kan bli opprettholdt.

6) Skattefri fordel ved ansattes kjøp av aksjer med videre.
Å stimulere ansatte til å bli medeiere i selskapet de jobber i, er et godt tiltak for å styrke SMB-sektoren i Norge. Grensen for hvor stor fordel i form av aksjer til underkurs ansatte kan motta skattefritt, er foreslås økt fra 25 prosent til 30 prosent. SMB Norge støtter dette.

7) Ytterligere behov for ytterligere skatte- og avgiftslettelser for små og mellomstore bedrifter.
Nå som store deler av samfunnet og næringslivet har vært nedstengt, er mange av tilbakemeldingene vi får fra våre medlemsbedrifter dramatiske. Mange av de som har overlevd det siste halvannet året sliter fremdeles, til tross for at landets økonomi er i bedring. Vi frykter derfor en bølge av konkurser i 2022, og en dramatisk uttynning av selve grunnfjellet i norsk næringsliv – de små og mellomstore bedriftene. Det er svært uheldig om levedyktige bedrifter går overende på grunn av ulike skatte- og avgiftskrav.

8) Differensiert tvangsmulkt.
SMB Norge er skuffet over at det har tatt lang tid å utrede en ordning med differensiert tvangsmulkt. Stortinget vedtok dette i desember 2020. Da er det merkelig at ordningen kanskje ikke kommer på plass før halvannet år etterpå. Det viktigste for SMB Norge er at ordningen med tvangsmulkt må bli mer forholdsmessig etter bedriftenes størrelse. Det er urimelig at virksomheter med hundrevis av ansatte, og en bedrift med fem ansatte, skal betale like bøtesatser. Vi ber derfor om at denne saken prioriteres høyt av departementet i tiden fremover eller Stortinget fatter vedtak i saken denne høst.

Les SMB Norges rapport: SMB-enes rolle i det grønne skiftet