NY UNDERSØKELSE: Krisepakkene ikke godt nok tilpasset småbedriftene

Illustrasjonsfoto fra Shutterstock
Bilde: Illustrasjonsfoto fra Shutterstock

Rundt halvparten av de små og mellomstore bedriftene er misfornøyde med hjelpen de har fått fra myndighetenes økonomiske krisepakker. De mener hjelpen har vært for dårlig tilpasset deres behov og at informasjonen fra myndighetene ikke har vært god nok. Det viser en fersk undersøkelse blant SMB Norges medlemmer.

Les også: Mer til bedrifter som faller utenfor dagens ordninger

Pandemien har rammet norsk næringsliv hardt, og bedrifter over hele landet har nå levd i en unntakstilstand i snart ett år. Til tross for en rekke omfattende økonomiske krisetiltak viser SMB Norges ferske undersøkelse at over hver sjette småbedriftseier (17%) nå lever med en reell frykt for konkurs dersom situasjonen ikke bedrer seg raskt.

Joachim Dagenborg, SMB Norge

– Undersøkelsen bekrefter at pandemien fremdeles oppleves meget alvorlig blant våre medlemsbedrifter, og at mange av dem fremdeles befinner seg i en svært dramatisk situasjon med stor usikkerhet rundt bedriftens evne til å overleve denne krisen, sier kommunikasjonssjef Joachim Dagenborg i SMB Norge.

Bommet 

Myndighetene har det siste året brukt mange milliarder kroner på å hjelpe bedrifter som har tapt inntekter i kjølvannet av de omfattende smitteverntiltakene. Men til tross for gode intensjoner ser tiltakene ikke ut til å ha hjulpet de minste bedriftene godt nok.

Undersøkelsen viser blant annet at kun 1 av 4 bedriftseiere mener de har fått hjelp fra kompensasjonsordningen for faste utgifter, og at bare 2 prosent av småbedriftene har kunnet benytte ordningen med garantilån. Det mener SMB Norge er svært bekymringsfullt.

Les også: Her er regjeringens krisepakke

– Mye tyder nå på at krisepakkene ikke har vært godt nok tilpasset mange av våre medlemsbedrifter og at for mange av dem ikke har blitt fanget opp av de midlertidige sikkerhetsnettene. Det må myndighetene nå ta på alvor. Konsekvensen av dette kan bli at man ikke klarer å hjelpe så mange såkalt «levedyktige bedrifter» gjennom denne krisen som det man har antatt, konstaterer Dagenborg.

– Det kan få dramatiske konsekvenser, både for bedriftene, deres ansatte og for den økonomiske utviklingen generelt. Små og mellomstore bedrifter er ryggraden i norsk næringsliv og i et normalår vil 2 av 3 nye jobber skapes i denne sektoren. Vi skal ikke legge skjul på at vi er bekymret for situasjonen nå, legger Dagenborg til.

Hele 30 prosent av bedriftene svarer fortsatt at de har utfordringer med å betale faste utgifter som lønn, avgifter og leie av lokaler.

*Tall fra undersøkelsen

Arbeidsgiveravgift

SMB Norge har lenge pekt på at det mest effektive grepet for å redde både bedrifter og arbeidsplasser vil være å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket. Ikke minst gjelder dette arbeidsgiveravgiften.

– Fjerner man arbeidsgiveravgiften så vil det ha en umiddelbar effekt på bedriftenes kortsiktige likviditet. Det gir ingen mening at bedrifter skal måtte betale for å få lov til å ha ansatte på jobb i dagens situasjon, konstaterer Dagenborg.

– I tillegg mener vi man må vurdere å midlertidig fjerne merverdiavgiften for spesielt utsatte bransjer som i praksis har fått yrkesforbud i perioder. Det gjelder for eksempel serveringsbransjen, reiselivsbransjen og helserelaterte virksomheter som ble momspliktige etter nyttår, legger Dagenborg til.

Les også: Forlenger permisjonsordningen

Fakta om undesøkelsen

Undersøkelsen er utført i samarbeid med Ny Analyse og ble sendt ut til SMB Norges medlemmer i slutten av uke 6. Det kom inn 628 komplette svar fra bedriftseiere over hele landet. 

Sammendrag av funnene i undersøkelsen: 

STATUS I DAG: «Svært store utfordringer hos SMB»

 • Nærmere 4 av 5 SMB-bedrifter (78%) er blitt negativt rammet av restriksjoner tilknyttet Covid 19.
 • 6 av 10 bedrifter svarer at de har opplevd lavere ordreinngang pga. korona. Kun 7 prosent har fått høyere ordreinngang i perioden.
 • Hele 30 prosent av bedriftene svarer fortsatt at de har utfordringer med å betale faste utgifter som lønn, avgifter og leie av lokaler.
 • Nærmere 1 av 5 bedrifter har fortsatt utfordringer med å betale for leie av lokaler (18%) og/eller avgifter til myndighetene (17%). Og 14% har utfordringer med å betale lønn til de ansatte.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

   OM KRISEPAKKENE: «Flertallet er misfornøyd med krisepakkene»

 • Nærmere halvparten av bedriftene (48%) svarer at informasjonen ikke har vært god nok tilknyttet de ulike støtteordningene.
 • Hele 46 prosent svarer at de ikke er fornøyd med hjelpen bedriften har fått fra myndighetene gjennom krisen. 1 av 3 svarer at de er fornøyde.
 • 6 av 10 bedrifter (59%) er uenig i at krisetiltakene for næringslivet har vært tilpasset behovene til sin egen bedrift. 18 prosent er enig.
 • 62 prosent er uenig i at «De små bedriftene har fått like god hjelp fra myndighetene gjennom krisen som de store». Kun 11 prosent er enig i dette.
 • 55 prosent er uenig i at «Det har vært enkelt å få tilgang til økonomisk hjelp fra myndighetene gjennom krisen». 21 prosent er enig i dette.
 • 22 prosent er enig i at «Krisetiltakene for næringslivet har vært avgjørende for min bedrifts evne til å overleve pandemien». 57 prosent er uenig i dette.

 OM FREMTIDEN: «Nærmere 1 av 5 småbedrifter kan gå konkurs før sommeren»

 • Det er stor usikkerhet hos SMB-bedriftene om når forbedringene kommer. Hele 54 prosent svarer usikkert eller verre til situasjonen om 3 måneder. Kun 6% svarer bedre enn i dag om 3 måneder.
 • Kun 18 prosent tror på forbedringer innen 1 år, mens 54 prosent er usikre.
 • Hele 35 prosent av bedriftene tror det tar 1 år eller mer før bedriften er tilbake i en «normalsituasjon». 7 av 10 tror ikke at norsk næringsliv er tilbake på normalen før om over 1 år.
 • Det er fortsatt 17 prosent som frykter konkurs hvis situasjonen ikke bedrer seg før sommeren. I tillegg er hver fjerde bedrift (23%) usikre på dette.

KRISETILTAK: Mest brukte tiltak i krisepakkene hos SMB-bedrifter er:

 • Kompensasjonsordningen for faste utgifter har vært til nytte for 1 av 4 bedrifter
 • Redusert arbeidsgiverperiode ved permittering har vært til nytte for 1 av 5 bedrifter
 • Utsatt innbetaling av forskuddsskatt har vært til nytte for 17 prosent av bedriftene
 • Kun 2 prosent har benyttet ordningen med garantilån blant SMB-bedriftene.
 • 35 prosent har ikke benyttet noen av krisetiltakene fra myndighetene.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge