Her er regjeringens nye krisepakke!

Faksimile: NRK
Bilde: Faksimile: NRK

Regjeringen legger i dag frem forslag om nye og forlengede økonomiske tiltak på til sammen 16 milliarder kroner. Forslagene er blant annet rettet mot unge, studenter og permitterte.

Saken oppdateres…

– Gjennom hele pandemien har vi sagt at vi skal gjøre det som trengs for at Norge kommer gjennom krisen på en best mulig måte. Vi jobber etter ulike scenarier for hvordan smittebildet vil se ut fremover og ønsker tiltak som er fleksible og enkelt kan tilpasses utviklingen.  De strenge smitteverntiltakene er svært belastende for mange, men forslagene vi legger frem i dag gjør situasjonen litt lettere for de som er hardest rammet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Les også: Forlenger permisjonsordningen

Aktivitet

Tiltakene som regjeringen foreslår i denne proposisjonen kommer på toppen av et allerede svært ekspansivt statsbudsjett for 2021. Sammen vil dette gi kraftige bidrag til aktivitet og arbeidsplasser over hele landet, konstaterer statsministeren.

– Vi vil ha økonomiske tiltak så lenge krisen varer, men det er viktig at tiltakene tilpasses smittesituasjonen. Vi står fortsatt midt i krisen, og må fortsette å gi trygghet og forutsigbarhet til de som blir rammet økonomisk. Samtidig må vi ha en plan for hvordan vi skal legge best mulig til rette for omstilling og ny vekst den dagen vi kan åpne samfunnet igjen og aktiviteten kommer tilbake. Da er det viktig at folk kan komme raskest mulig tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Inngripende

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Utbruddet av mutert virus i Nordre Follo gjorde det nødvendig å innføre svært inngripende smitteverntiltak i Oslofjordregionen fra 23. januar. Denne uken innførte regjeringen også de strengeste innreisereglene siden mars 2020. 

– Tiltakene har ført til økt usikkerhet om den økonomiske utviklingen fremover. Forslagene som fremmes i dag er basert på oppdaterte prognoser for smitteutvikling og tilhørende smitteverntiltak, vaksinasjon og effektene på norsk økonomi, konstaterer Sanner.

Regjeringens langsiktige strategi for håndteringen av covid-19-pandemien og beredskapsplan for smitteverntiltak under covid-19-pandemien har vært lagt til grunn for håndtering av situasjonen. Regjeringens mål er at smittespredningen til enhver tid skal være under kontroll, slik at smitten er håndterbar og ikke overskrider kapasiteten i helse- og omsorgstjenesten og kommunehelsetjenesten, herunder kapasiteten til testing, isolering, smitteoppsporing og karantene.

Her er de viktigste forslagene

Regjeringen foreslår tiltak for 16,3 milliarder kroner.

 • Forlengelse av kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall ut juni (4,0 milliarder kroner)
 • Økt tilskudd til kommuner for å kompensere lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av smitteverntiltakene. Midlene vil også kunne bli benyttet som en ventilordning for bedrifter som helt eller delvis faller utenfor den generelle kompensasjonsordningen (1,0 milliard)
 • Forlengelse av omstillingsordningen for event- og reiselivsnæringen ut juni (1 milliard)
 • Forlengelse av støtteordningen for store publikumsåpne arrangementer ut juni (260 millioner kroner)
 • Forlengelse av stimulerings- og kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett til 1. september (650 millioner kroner)
 • Tilskudd til Avinor for første halvår 2021 (2,75 milliarder kroner)
 • Målrettede tiltak for studenter for å motvirke frafall og forsinkelser i studiene (1,1 milliard)
 • Nye og utvidete sommerskoletilbud sommeren 2021 for å bidra til at barn og unge tar igjen tapt progresjon (500 millioner kroner)
 • Styrket innsats overfor langtidsledige og permitterte (1,1 milliard)
 • Økt innovasjonstilskudd under Innovasjon Norge (500 millioner kroner)
 • Midlertidige regler for sykepenger til arbeidstakere, frilansere og selvstendig næringsdrivende ved koronarelatert fravær forlenges ut juni (660 millioner kroner)
 • Perioden med arbeidsavklaringspenger som arbeidssøker forlenges ut juni (130 millioner kroner)
 • Karantenehotellordningen ved grenseoverganger forlenges med redusert egenandel for arbeidsreisende. Kostnaden er anslått til 460 mill. kroner, og tar høyde for mulig varighet ut juni 2020. Det foreslås også midler til økt grensekontroll og innføring av et digitalt innreisesystem.
 • Målrettede integreringstiltak, som norskopplæring, introduksjonsprogram og informasjonstiltak rettet mot innvandrergrupper. (320 millioner kroner)
 • Det foreslås midlertidige endringer i kravet til minsteinntekt og minste arbeidstidsreduksjon i dagpengeordningen. Kostnaden anslås til 240 mill. kroner.
 • Kompensasjonsordningen for arbeidsgiveres utgifter knyttet til innreisekarantene for utenlandsk arbeidskraft forlenges ut april (240 millioner kroner).
 • Testing ved karantenehoteller og grenseoverganger (203 millioner kroner)
 • Nasjonalt telefonsenter som skal bistå kommunene med innreiseregistrering (75 millioner kroner)
 • Forlengelse av den midlertidige ordningen for utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetalinger ut juni, med unntak av merverdiavgiftskrav som forfaller etter 12. april (200 millioner kroner)
 • Fleksible utdanningstilbud i fagskoler, høgskoler og universiteter (140 millioner kroner)
 • Tiltak rettet mot lærlinger våren 2021 (100 millioner kroner)
 • Kjøp av persontransport med tog, for å ta høyde for reduserte billettinntekter som følge av smitteverntiltakene (100 millioner kroner)

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge