Forslag til forenklede regler om avholdelse av styremøter og generalforsamling

Departementet foreslår unntak fra regler om fysisk møte i aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Forslaget ble fremsatt i går 23. mars 2020 og høringsfristen utløper allerede i kveld 24. mars 2020.

Merk at eksempelvis lov om eierseksjonssameier og borettslag pt. ikke er omfattet av forslaget. Det er pt. heller ikke foreslått utsatt frister for avholdelse av generalforsamling. Aksjelovene åpner allerede for at møteprotokoller kan signeres ved bruk av elektronisk signatur. Departementet foreslår at det åpnes for dette i samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven.

Selskapene og sammenslutningene som reguleres av aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven har ulike organer med ulike betegnelser. En felles forskrift kan bli lang og vanskelig tilgjengelig for berørte aktører. For å gjøre unntakene enkle å lese og forstå, foreslår departementet at det fastsettes fire separate forskrifter med unntak fra henholdsvis aksjelovene, samvirkeloven, selskapsloven og stiftelsesloven. Det foreslås at bestemmelsene i forskriften til aksjelovene også skal gjelde for finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Forskriftene er utformet likt så langt som mulig, og har samme materielle innhold.

Styremøter

I korte trekk går forslaget ut på at styrets leder kan beslutte at styret skal behandle og avgjøre saker som telefon- eller videomøte, skriftlig eller på annen betryggende måte uten at styremedlemmene er fysisksamlet.

Alle styremedlemmene skal så vidt mulig få delta i en samlet behandling av de saker som behandles. Det enkelte styremedlems og daglig leders rett til å kreve fysisk møtebehandling, gjelder ikke.

Skjer styrets saksbehandling i fysisk møte, kan ethvert styremedlem kreve å få delta per telefon eller video eller på annen betryggende måte uten å være fysisk til stede. Det samme gjelder daglig leder, revisor og andre for saker der disse har rett eller plikt til å delta. Ovennevnte gjelder tilsvarende for styrets møte med revisor etter revisorloven.

Generalforsamling

Endringsforslaget innebærer at styret kan beslutte at generalforsamling skal holdes uten fysisk møte, herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.

Styret skal sørge for at alle aksjeeiere etc kan delta og stemme, og at deltakelse og stemmegivning kan kontrolleres på betryggende måte. Styret kan fastsette nærmere krav til gjennomføringen av deltakelsen og stemmegivning, herunder tillate bruk av forhåndsstemme uten at det er vedtektsfestet.

Styret skal også sørge for at revisor, daglig leder og andre som har rett eller plikt til å delta, kan delta på generalforsamlingen uten å være fysisk til stede.

Koronaloven som hjemmelsgrunnlag

Ved motstrid mellom forskriften og den aktuelle formelle loven (aksjeloven mv) skal forskriften ha forrang. Forskriftens levetid vil følge koronaloven. Koronaloven er som omtalt i tidligere nyhetsbrev foreløpig gjeldende for en måned, men den kan bli forlenget

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge