Fagnettstedet for SMB-sektoren

coronavirus-kontrakt

BEDRIFTSBLOGGEN: – Er dine kontrakter Corona-sikre?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Har du full kontroll på hvordan avtalene dine blir påvirket av Corona-viruset? Hvis svaret er nei, så er det på tide å skaffe seg det nå, konstaterer advokat Silja Dagenborg i denne utgaven av Bedriftsbloggen.   

Spredningen av Corona-viruset vil utvilsomt få konsekvenser for verdensøkonomien. Mange bedrifter har allerede opplevd å ikke motta bestilte varer og tjenester. Dette leder igjen til at bedrifter ikke kan levere varer og tjenester som forutsatt. Bedriftens kontrakter blir satt på prøve.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Gjennomgang av dine avtaler

Det klare utgangspunktet ved inngåelse av avtaler etter norsk rett, er avtalefrihet. Det gir også en frihet til å inngå dårlige og mindre hensiktsmessig tilpassede avtaler. Bedriftens avtaler bør derfor gjennomgås for å identifisere fremtidig risiko og for å legge en plan for mulige tilpasninger.

Advokat Silja Dagenborg, Advokatfirma Lunde Robertsen

Når det gjelder allerede inngåtte avtaler bør disse gjennomgås for å undersøke hva som er gjelder. Hva sier avtalen om forsinkelser, når inntrer betalingsplikt, mislighold av avtalen, rett til avbestilling eller kansellering av avtalen og eventuelt erstatningsansvar? Kort og godt hvilke plikter har man, hva kan stilles av berettigede forventninger til den andre part, og hvem har risiko for ulike hendelser som kan føre til irregulær utvikling.

Du bør også undersøke om bedriften har forsikringsavtaler som kan dekke eventuelle tap. Mange forsikringsavtaler dekker også advokatbistand ved tvister med kontraktsmotparter.

For fremtidige kontrakter bør det innarbeides klare forutsetninger for ansvarsfordeling ved forsinkelser, herunder når kontrakten kan heves, når betalingsplikten inntrer og eventuelt erstatningsansvar som følge av manglende levering.

Dersom man opplever irregulær utvikling i et kontraktsforløp, er det viktig med raske handlinger. Bedriften må vurdere om det foreligger mislighold og eventuelt hvilke tiltak som skal iverksettes. Er det grunnlag for reklamasjon, heving eller erstatning? Hvilke frister gjelder for fremsetting av krav? Det er verdt å merke seg at hvis en kontrakt uberettiget erklæres hevet så kan det innebære ansvar.

Les også: Her er Corona-tiltakene næringslivet trenger NÅ!

Internasjonale avtaler

Internasjonale avtaler er ofte underlagt engelsk kontraktsrett. En velskrevet internasjonal handelsavtale inneholder klausuler betegnet som Act of God eller force majeure. Dette er juridiske begrep som omhandler ansvar ved uforutsette hendelser som er utenfor bedriftens kontroll. En pandemi som Corona-viruset, vil typisk kunne være en slik omstendighet. Det vil imidlertid måtte foretas en konkret vurdering. Engelske domstoler har vist seg forhold strenge for å konkludere med force majeure, altså at terskelen ligger høyt.

Selv om det utstedes force majeure sertifikat fra en stat, så er det ikke dermed sikkert at det vil bli akseptert som gjeldende for den enkelte kontrakt ved engelsk domstol. Sentralt i vurdering vil også være om det finnes andre muligheter for oppfyllelse av avtalen? Kan man benytte en annen underleverandør, annet fraktselskap el.?

Har du inngått avtaler som ikke behandler uforutsette hendelser vil avtalen måtte vurderes ut fra internasjonal praksis, både om det er etablert en klausul som dekker tilfellet og hvor langt den rekker.

Norske avtaler

Kjøpsloven gjelder for kontrakter ved kjøp og salg av varer. Utgangspunktet er at kjøper har rett til oppfyllelse av kontrakten. Ved mislighold kan det fremsettes ulike krav til kontraktsmotparten. Ved vesentlig mislighold vil kontrakten kunne heves, og kjøper kreve erstatning av selger. Dersom avtalen ikke inneholder bestemmelser knyttet til force majeure, har kjøpsloven tilsvarende bestemmelser om ansvarsbegrensning for selger ved forsinkelser som skyldes hindring utenfor selgers kontroll.

Dersom en kontraktspart ikke følger opp fastsatte frister, varsler i tide, ikke vurderer alternativer for oppfyllelse av kontrakten eller ikke oppdaterer kjøper om hvordan force majeure-hendelsen utvikler seg, vil kontraktsparten ikke kunne påberope seg klausulen.

Særlig om kjøp/salg av tjenester

Som nevnt gjelder kjøpsloven for salg av ting og løsøre. Tjenesteleveranser reguleres i ulike lover, eksempelvis forbrukerkjøpsloven, håndverktjenesteloven, bustadoppføringsloven mv.

Markedet er allerede preget av usikkerhet knyttet til økonomi og frykt for smitte. Dette preger allerede flere tjenestenæringer. Kontrakter bør tilpasses for å sikre seg mot eventuelle avbestillinger. I tillegg kan det vurderes om avbestillinger har gitt tjenesteleverandøren et erstatningskrav mot kjøper. En slik vurdering vil blant annet påvirkes av om avtalen gjelder forbrukerforhold eller mellom næringsdrivende.

Sjekkliste:

  • Gjennomgang av eksisterende kontrakter
  • Tilpasning av nye kontakter
  • Vurder leverandører før avtaleinngåelse
  • Har du varslet din kunde om forsinkelser/påberopt deg force majeure?
  • Har du vurdert om det foreligger mislighold og fremsatt reklamasjon?
  • Kan du heve avtalen?
  • Har du krav på erstatning?

Kort om bloggeren: Silja Dagenborg er advokat i Advikatfirma Lunde Robertsen. Hun har tidligere jobbet i Skatteetaten, EY Tax & Law, og er leder for YA (Yngre Advokater) i Østfold.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge