Aktuelle lovendringer 2024

Siste året er det innført og endret en rekke regler i lover som har betydning for dere som driver bedrifter. Noen har allerede trådt i kraft, mens andre trer i kraft nå på starten av nyåret.

Strengere regler i arbeidsforhold

Fra januar er forskjellen mellom arbeidstaker og oppdragstaker (konsulenter) presisert i arbeidsmiljøloven. Intensjonen er å fremheve underordningsforholdet som ligger i et arbeidsforhold. Endringen innebærer at den som utfører arbeid i utgangspunktet skal regnes som arbeidstaker med mindre bedriften kan bevise noe annet. Dette vil være av betydning for bransjer som i stor grad benytter seg av arbeidskraft med litt løsere og friere tilknytning til bedriften.

Innskjerping av adgangen til midlertidig ansettelse

Tidligere var såkalte nulltimers kontrakter lovlig, denne typen kontrakter ble forbudt fra 2019 og bedriften må nå angi en forventet stillingsprosent. Det er fortsatt lov til å ansette midlertidig, men også her er reglene skjerpet inn. Tidligere (frem til 1. juli 2022) hadde bedrifter en generell tilgang til å ansette midlertidig i inntil ett år uten at det behøvde noen begrunnelse. Denne muligheten er nå tatt bort og overgangsregelen på ett år er nå utløpt. Det er fortsatt lovlig å ansette midlertidig i vikariat og praksisplass og når arbeidet er av «midlertidig karakter». Dette vil gjelde ansatte sesongarbeidere, for eksempel frukt- og bærplukkere, for utesteder om sommeren og når bedriften trenger ekstra hjelp for å ta seg av sesongtopper for eksempel ved jul eller når et hotell trenger ekstrahjelp i turistsesongen.

Les også: Lærte vi ingen ting fra forrige nedstengning og næringsforbud?

Strengere med deltidsansatte

Fra 1. januar 2023 er det innført en regel om at bedriften må begrunne og drøfte behovet for deltidsansettelse med tillitsvalgt før de ansetter noen i deltidsstilling. Deltidsansatte har nå samtidig fortrinnsrett til en høyere stillingsprosent i tilfeller der bedriften vil leie inn arbeidskraft. Deltidsansatte har også fortrinnsrett til ekstravakter fremfor at bedriften ansetter eller leier inn andre. Også ansatte i midlertidige deltidsstillinger har en slik fortrinnsrett. Etter lovendring som skjer 1 januar får de fleste midlertidig ansatte rett til fast ansettelse etter 3 års sammenhengende ansettelse. Dette vil også gjelde de som har vært innleid sammenhengende i 3 år.

Drøftelsesplikten vil fra nyttår utvides til å også gjelde ved bruk av selvstendige oppdragstakere, og tjenestekjøp fra andre virksomheter. Den skal også gjelde når en av partene krever det, og ikke bare en gang i året.

Begrensninger ved innleie

Fra 1. april i 2023 har bedrifter ikke lenger lov til å leie inn hjelp fra bemanningsbyrå for arbeid av «midlertidig karakter». Innleie av vikarer og innleie fra andre bedrifter enn bemanningsbyrå er fortsatt tillatt. Det er innleie fra bemanningsbyrå ved sesongsvingninger eller prosjektarbeid som ikke lenger er lovlig. Unntaket er dersom bedriften har tariffavtale med en større fagforening (mer enn 10.000 medlemmer) og for innleie av helsepersonell, i jordbruket og for spesialister som leies ut (rådgiver- og konsulent innenfor et begrenset prosjekt). Innleie fra bemanningsbyrå for byggearbeid i Oslo, Viken og tidligere Vestfold er ikke lenger tillatt. Det pågår for tiden en rettslig tvist om hvorvidt disse innskjerpingene er i strid med EØS reglene.

Lovendringer for konsern

Det er også flere lovendringer som trer i kraft fra nyttår som gjelder arbeidsforhold i et konsern (holdingselskap som har et eller flere aksjeselskaper under seg). Med «konsern» menes nå alle selskapstyper, også foreninger, stiftelser, kommuner og fylkeskommuner vil kunne regnes som morselskap. Endringen går på at bedriften plikter å tilby ansatte annet passende arbeid innenfor konsernet når bedriften må nedbemanne eller omorganisere. Før gjaldt denne plikten kun for det datterselskapet den ansatte jobbet i. Ansatte i konsern har også nå fortrinnsrett til stilling i alle selskapene i konsernet. Ledige stillinger i konsernet må dermed bli gjort tilgjengelig for ansatte som tidligere er sagt opp. Det må også opplyses i oppsigelsen at fortrinnsretten gjelder alle selskapene i konsernet og det må oppgis hvilke selskap dette er. Fristen for å akseptere stillingen er på 14 dager.

Verneombud ved 5 ansatte

Alle bedrifter med minst fem ansatte må fra nyttår å ha verneombud, grensen lå før på ti ansatte. Oppgaven til verneombudet er utvidet til også å gjelde innleide oppdragstakere og selvstendige arbeidstakere.

Krav om å ha arbeidsmiljøutvalg ved minst 30 ansatte

I de nye reglene som trer i kraft ved nyttår senkes terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg og når det kan kreves, dette endres fra 50 til 30 ansatte og ved minst 10 ansatte når en part krever det.

Les også: Desemberkonferanse ga styrekompetanse

Endringer for å hindre sosial dumping og næringslivskriminalitet

Det er innført seriøsitetskrav for bygg-, anlegg- og renholdsbransjen. Offentlige innkjøpere plikter å kreve at leverandør har tjenestepensjon til ansatte og at de har HMS kort. Det har kommet krav til språkferdigheter og informasjonsplikt for bedriften for å sikre at kravet til sikkerhet overholdes.

Videre definisjon av trakassering

Vernet mot trakassering gjelder fra nyttår også vern mot seksuell trakassering og beskriver verneombudets oppgaver rundt det psykososiale arbeidsmiljøet.

Innføring av godkjenningsordning for bemanningsbyrå

Det innføres en godkjenningsordning for bemanningsbyrå fra nyttår. Ordningen innebærer at bemanningsbyråene må bevise at de oppfyller allerede lovpålagte plikter, blant annet kravet til skriftlige arbeidsavtaler og yrkesskadeforsikring. Det vil ikke være lov for bedrifter å leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyrå som ikke er godkjent.