SMB Norge sender klage til Europarådet

Regjeringen burde ha skrotet nye kvoteringsregler
Bilde: SMB Norge sender klage til Europarådet over organisasjonstvang i Norge for å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra vikarbyråene.

Regjeringen krever at bedrifter må ha tariffavtale med fagforening med minst 10.000 medlemmer for å kunne leie inn fritt fra vikarbyråer. SMB Norge, interesseorganisasjonen for landets små og mellomstore bedrifter, mener kravet bryter med den grunnleggende organisasjonsfriheten.

Regjeringen har lagt store begrensninger på næringslivets muligheter til å benytte vikarbyråer ved midlertidig arbeidskraftbehov. Men ett unntak gjelder etter ønske fra LO,  i arbeidsmiljøloven § 14-12 (2):

«(2) I virksomhet som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven kan arbeidsgiver og tillitsvalgte som til sammen representerer et flertall av den arbeidstakerkategori innleien gjelder, inngå skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie uten hinder av det som er bestemt i første ledd.»

Les også: Godt oppmøte på medlemsmøte i Oslo rådhus

Innstillingsrett betyr minst 10.000 medlemmer, og betyr at bedriften må be de ansatte melde seg inn i et LO-forbund eller tilsvarende stor fagforening for å få lov til å benytte vikarbyrå. Det diskriminerer de små fagforeningene, og fratar ansatte adgangen til fritt å kunne velge fagforening etter eget ønske, eller ikke være organisert i det hele tatt.

– Det sentrale i klagen vår er at Den reviderte europeiske sosialpakt artikkel 5 sikrer organisasjonsfrihet. At regjeringen nå krever at man må ha tariffavtale med fagforening med minst 10.000 medlemmer for å kunne leie inn fritt fra vikarbyråer mener vi er imot organisasjonsfriheten, sier administrerende direktør i SMB Norge Jørund H. Rytman.

Les også: Regjeringen legger nok et hinder i veien for norske gründere

Nicolay Skarning i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

SMB Norge har nå klaget regjeringens tiltak inn for Europarådets sosialrettskomité, for brudd på organisasjonsfriheten. Klagen er fremmet av advokat (H) Nicolay Skarning i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Han representerer også 10 vikarbyråer som har saksøkt staten for brudd på EØS-avtalen. Saken står for Efta-domstolen, og støttes av SMB Norge.

– SMB Norge står på barrikadene for vikarbyråene og alle deres kunder som trenger midlertidig arbeidskraft, sier advokat (H) Nicolay Skarning.

Les hele klagen her.