PERMITTERINGSGUIDEN: Slik går du frem når du må permittere ansatte

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

PERMITTERINGSGUIDEN: Slik går du frem når du må permittere ansatte

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Coronaviruset har ført til en bråbrems for norsk næringsliv, og stadig flere arbeidsgivere blir nødt til å permittere sine ansatte for å redde virksomheten. Her er en «permitteringsguide» basert på informasjon fra NAV.

PS: Mandag vedtok Stortinget en ny tiltakspakke. Les mer om de nye tiltakene HER:

NAV må informeres

For at NAV skal kunne bistå virksomheten din er det viktig å informere om permittering så tidlig som mulig. Arbeidsgiver bør også informere den permitterte om at man må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Arbeidstakere som blir permittert må sende inn permitteringsvarsel til NAV.

Her kan du laste ned en gratis «coronatilpasset» mal for permitteringsvarsel.

Som følge av Coronaviruset har flere bedrifter måtte innføre massepermitteringer, det vil si at man permitterer minst 10 arbeidstakere eller reduserer deres arbeidstid med mer enn 50 prosent. Da har man som arbeidsgiver meldeplikt til NAV.

SKJEMA:  Arbeidsgivers meldeplikt ved massepermittering:

Full lønn

Faksimile: NRK

Stortinget vedtok mandag å sikre full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvor staten dekker fra dag 3 til 20. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Permitteringsvarsel

Permitteringsvarselet må inneholde Informasjon om permitteringens årsak, varslingsdato, dato for iverksettelse og permitteringens lengde, hvem som blir permittert, og om det er hel eller delvis permittering.

I tillegg ønsker NAV at du oppgir følgende:

  • Om det er enighet mellom partene på arbeidsplassen om permitteringen (JA/NEI)
  • Den permitteres stillingsstørrelse
  • Når den permitterte ble ansatt i bedriften.

Dersom permitteringsvarselet inneholder denne informasjonen, vil dette som hovedregel være tilstrekkelig for å kunne behandle søknad om dagpenger.

Følg med på NAV sine nettsider for eventuelle endringer knyttet til Coronaviruset.

Permitteringsårsaken

For at en arbeidsgiver kan permittere ansatte, må årsaken være mangel på arbeid, eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan forutse og innrette seg etter.

Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er som hovedregel oppfylt hvis det kan dokumenteres at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger.

Arbeidstakere som blir permittert som en konsekvens av Coronaviruset har rett til dagpenger fra NAV dersom vilkårene for dagpenger ved permittering for øvrig er oppfylt.

Varselfrist ved permittering

Arbeidsgiver plikter å varsle arbeidstakerne på forhånd om permittering. I utgangspunktet er varselfristen 14 dager. Dette er fastsatt i Hovedavtalen LO-NHO. Ved permittering på grunn av uforutsette hendinger, (jf. arbeidsmiljølovens § 15-3 (10)) er varselfristen 2 dager.

Varslingsplikten når det kommer til permitteringer som skyldes Coronaviruset er satt til 2 dager. Det er viktig at årsaken til varslingspliktens lengde kommer klart frem i permitteringsvarselet.

Arbeidsgiverperioden ved permittering

Arbeidsgiver må normalt betale den permitterte lønn de 15 første dagene, dette kalles arbeidsgiverperiode. Skyldes permitteringen brann, ulykker eller naturomstendigheter, gjelder ingen arbeidsgiverperiode (jf. permitteringslønnsloven § 3 andre ledd).

Stortinget vedtok mandag å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager

Om mulighet til dispensasjon

Når permitteringen varer 6 uker eller mindre, utbetaler som hovedregel ikke NAV dagpenger under permittering fra og med palmesøndag til og med 2. påskedag. Dette går frem av dagpengeforskriften § 6-3. Arbeidsgiver har mulighet til å søke om dispensasjon i forbindelse med høytider.

Husk:

  • Permitteringsvarselet skal være datert, angi varselfrist, permitteringsårsak, permitteringsgrad, permitteringsperiode og hvilke dager arbeidsgiver har lovpålagt lønnsplikt.
  • Arbeidsgiver har ansvar for at det blir lagt fram protokoll fra forhandlingsmøter med de ansatte, eller annen tilsvarende dokumentasjon. Det skal fremgå hva arbeidsgiver har gjort for å unngå permittering, og at arbeidsgiver på denne måten har gjort det man rimelig kan forvente.
  • Bestemmelsen i Hovedavtalen skal danne mønster for hvordan permitteringssaker skal behandler i virksomheter som ikke er omfattet av avtalen og ikke har eget tillitsvalgtsapparat

Vilkårene i folketrygdloven § 4-7 er ofte oppfylt hvis det kan dokumenters at partene er enige om at grunnlaget for permitteringen foreligger.

KILDE: All informasjon i denne saken er hentet fra NAV sin hjemmeside. Der vil du også kunne finne ytterligere informasjon om både permittering og andre saker. Det kan også være lurt å lese hva arbeidstilsynet sier om permitteringer!

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge

Bli SMB medlem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.