Offentlig støtte er viktig for SMB-bedriftene

OSLO, NORWAY - MAY 9, 2018 : View of the norwegian parliament in Oslo, Europe
Bilde: OSLO, NORWAY - MAY 9, 2018 : View of the norwegian parliament in Oslo, Europe

Salesforce har nedlagt mye arbeide i sin 5. globale undersøkelse av SMB-bedriftenes (små og mellomstore bedrifter) arbeidsvilkår. Ett av de viktige resultatene undersøkelsen peker på, er hvor viktig offentlig støtte har vært – og er – for SMB-bedriftene. Her i Norge har det vært SMB Norge som har vært pådriver for at støtteordningene fra staten måtte tilpasses små og mellomstore bedrifter. Selv om regjeringer har skiftet, har vi blitt hørt – og i alle fall noen av bedriftene i vår kategori har fått den delvise støtten som har gjort at de har kunnet holde det gående så langt i pandemien.

Global enighet

Undersøkelsen Salesforce gjorde i fjor, viser at så mange som 67% av de spurte bedriftslederne i SMB-bedriftene svarer at offentlig støtte har vært viktig for deres evne til å overleve pandemien og dens konsekvenser for samfunnet.
Det bedriftene trekker frem når de skal fortelle hva som har vært viktig for dem, er spesielt at de har kunnet gjøre de innkjøpene som har vært nødvendige, samt at de har unngått å si opp folk. Et stort flertall, faktisk de aller fleste av de spurte, hadde søkt om en eller annen form for støtte under pandemien, men da var ikke alle som hadde fått det. De middels store bedriftene, som har høyere operasjonelle kostnader enn de mindre, har da også en større tendens til å søke støtte enn de mindre.

Utbredt

To tredjedeler av alle bedriftene svarer at støtte enten fra staten eller fra lokale myndigheter har vært viktig for at de skal kunne overleve. Mer enn 10% sier at det har vært kritisk: de ville altså ha gått konkurs dersom støtten ikke hadde kommet. Reiseliv, handel og konsument-bransjene har vært svært avhengig av støtten. Tre fjerdedeler av denne gruppen svarer at offentlig støtte har vært viktig, og det er langt høyere enn i andre grupper. Den laveste prosenten av støtte finner vi hos bedrifter som leverer næringslivstjenester. Der har kun litt over halvparten av bedriftene søkt støtte. I rene tall søkte 25% av de små bedriftene statlig støtte, og hele 78% av disse fikk dette. Og mens det var 36% av de mellomstore bedriftene globalt sett som søkte støtte fra sentrale myndigheter, fikk 69% av dem støtte. Undersøkelsen viser at noenlunde den samme tendensen gjør seg gjeldende også for andre typer støtteordninger, slik som regionale og kommunale ordninger. Det var også 11% av de spurte som svarte at de hadde søkt om private lån og garantier, og godt halvparten av både de små og mellomstore bedriftene som søkte om slike lån, fikk dem innvilget.

Søkte mest

Det er likevel en krystallklar trend man skal merke seg, og det er at det er de mellomstore bedriftene som søker mest støtte, faktisk var det 73% av dem som søkte en eller annen form for offentlig hjelp. Tendensen er svært mye lavere hos de mindre bedriftene: her er det tilsvarende tallet 54%. Undersøkelsen sier lite om hvorfor det forholder seg slik, men nevner det faktum at mellomstore bedrifter har større driftskostnader, og derfor vil blø langt mer penger om de må holde stengt. En annen sannsynlig faktor vil nok også være at støtteordningene generelt er tilpasset større bedrifter, slik vi har sett tendensen til her i Norge. En siste mulig faktor kan jo også være at desto mindre bedriftene er, jo nærmere gründeren og dennes lommebok kommer man. Lederne i slike bedrifter er vant til å måtte greie seg selv, og har neppe hatt mye å takke offentlig sektor for tidligere. Derfor kan det også hende at de heller søker løsninger selv enn å stole på at offentlig sektor skal hjelpe dem ut av vanskelighetene.


Få tilgang til hele rapporten her:
https://www.salesforce.com/eu/form/pdf/2022-small-business-trends-report/

Advertisement