Fagnettstedet for SMB-sektoren

Kristin Hofstad, Konstituert administrerende direktør i SMB Norge

Glad for nye kutt i formueskatten

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

SMB Norge-sjef Kristin Hofstad roser regjeringen for nye kutt i formueskatten og forlengelse av enkelte krisetiltak. Samtidig minner hun om at mange av de mindre bedriftene ikke kjenner seg igjen i at krisen nå er et tilbakelagt kapittel. 

Tirsdag la finansminister Jan Tore Sanner frem Solberg-regjeringens siste statsbudsjett, og etter noen tunge år mener regjeringen nå at krisen som norsk næringsliv har vært igjennom som følge av den globale pandemien kan avblåses.

Les også: Forlenger Corona-tiltak for utsatte næringer

Kutt i formueskatten

I budsjettforslaget varsler regjeringen nye kutt i formueskatten, noe som har vært et svært viktig tema for SMB Norge. Forslaget innebærer en reduksjon av formuesverdien på aksjer og driftsmidler til 50 prosent av formueskattgrunnlaget. Samtidig økes bunnfradraget til 1,6 millioner kroner.

Kristin Hofstad, SMB Norge

– Formueskatt på arbeidende kapital er en uting og vi er naturlige nok fornøyde med nye kutt på dette området. SMB Norge har gjentatte ganger påpekt at formueskatten har en klar konkurransevridende effekt på norsk næringsliv og norsk eierskap, sier Hofstad.

– Men vi er samtidig bevisst på at dette raskt vil kunne reverseres de kommende ukene når Arbeiderpartiet og Senterpartiet skal finne penger til å innfri sine valgløfter. Jeg håper imidlertid at de ser hvor viktig dette er for landets bedriftseiere, som er selve ryggraden i norsk økonomi. Det siste de trenger nå er en ny skatteøkning, konstaterer Hofstad.

Les også: En inn – En ut!

Alle skal med

Regjeringens hovedbudskap i budsjettet er at krisen i kjølvannet av den globale pandemien nå er over og at farten i norsk økonomi har tatt seg kraftig opp de siste månedene. Hofstad understreker imidlertid at det fremdeles er mange bedriftseiere, og da særlig småbedriftseiere, som fremdeles er sterkt preget av situasjonen.

Illustrasjonsbilde – Shutterstock

– Vi er redd for at den positive utviklingen overskygger det at det fremdeles er mange mindre bedrifter som sliter med etterdønninger fra pandemien. Det er helt nødvendig at disse nå ikke blir etterlatt på perrongen når AS Norge setter fart, og at man beholder gode tiltak for denne gruppen så lenge det faktisk er behov for det, sier Hofstad.

– Vi vet at små bedrifter ofte har et lavere overskudd og lite reserver til å håndtere store kriser. De er vesentlig mer sårbare enn de store. Det hjelper ikke at AS Norge går bra på et overordnet nivå hvis tusenvis av småbedrifter går nedenom. Arbeiderpartiet har tidligere hatt et slagord som sier at «alle skal med». Jeg håper at det fremdeles gjelder, og at det også gjelder for bedriftene, sier hun.

Dyktige ansatte

Et annet av regjeringens forslag er at skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges og at opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde inntil 10 år gamle selskaper med opptil 50 ansatte (25 i dag), og med en omsetning på inntil 80 millioner (50 i dag). Dette betyr at nyoppstartede bedrifter kan lokke dyktige ansatte med opsjoner i selskapet, noe som kan kompensere for at de ikke har mulighet til å betale dem samme lønn som de ville fått i større selskaper.

– Vi tar det for gitt at en ny regjering beholder denne ordningen slik at vi sikrer nyskaping og vekst etter Corona-krisen, sier Hofstad.

Her er noen av forslagene i statsbudsjettet:

Forskning:

* 40 millioner kroner til et nytt distriktsprogram for kompetanseutvikling og en søknadsbasert ordning for studiesentre og lignende.

Arbeids- og næringsliv:

* 330 millioner kroner til kommuner med næringsliv som fortsatt sliter som følge av pandemien.

* Bevilgningen til arbeidsmarkedstiltak reduseres med 580 millioner kroner.

* En ettårig økning på 75 millioner kroner i bevilgningene til Nav. I tillegg foreslås en økning på 50 millioner kroner for å bidra til en øvrig styrking av etaten.

Skatt og avgift

* Rundt 1,5 milliarder kroner i skattelette til unge i jobber med lav og middels inntekt.

* CO2-avgiften øker med 28 prosent, fra 591 til 766 kroner.

* Prisen på bensin og diesel skjermes ikke lenger fra økningen i CO2-avgiften.

* Elavgiften reduseres med 1,5 øre. Det tilsvarer et kutt på 9 prosent.

* Skatt på opsjoner utsettes til aksjene selges. De skattes da som kapitalskatt, ikke som lønnsskatt, som i dag.

* Opsjonsskatteordningen utvides til å gjelde selskaper med opptil 50 ansatte (25 nå), 80 millioner i omsetning (25 nå), og 10 år gamle selskaper (6 år nå).

* Momsfritaket for elbiler videreføres.

* Større skattefradrag for reisekostnader for de som bor i de minst sentrale 300 kommunene.