Fagnettstedet for SMB-sektoren

Illustrasjonsfoto fra Shutterstock

FÅ MED DEG: – Nye regler for hjemmekontor fra 1. juli!

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Fra 1. juli trer nye regler for bruk av hjemmekontor i kraft. Men hva betyr det for deg som bedriftsleder? Her er oppsummeringen fra vår SMB-partner, advokatfirmaet Kvale.

Bruken av hjemmekontor har i forlengelsen av pandemien økt kraftig, og spørsmålene om hvilke regler som gjelder ved hjemmearbeidet har derfor blitt flere og mer aktuelle. Arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem reguleres av hjemmekontorforskriften.

Les også: SMB Norge klager partiske arbeidsretts-dommere inn for Europarådet

Alt på stell

Regjeringen har nå besluttet å gjøre endringer i denne forskriften, og disse endringene trer i kraft fra 1. juli 2022. Alle arbeidsgivere som har etablert ulike former for hjemmekontorordninger må være oppmerksomme på dette, da endringene kan få betydning for dem, konstaterer Espen Heimdal, som er advokatfullmektig i advokatfirmaet Kvale.

Espen Heimdal, Advokatfullmektig i Kvale Advokatfirma

– Dette er nye krav som først og fremst stilles til arbeidsgiver. Blant annet er det nye regler om arbeidstid som blir viktig å overholde. Jeg tror også at mange vil ha behov for å både gjennomgå og oppdatere de avtalene allerede man har. Man bør få dette på plass skriftlig og sørge for at alt er på stell, oppfordrer Heimdal.

Her er Kvales oppsummering av den nye forskriften:

Forskriftens virkeområde

Forskriften er i dag avgrenset slik at den ikke gjelder ved «kortvarig eller tilfeldig arbeid» i arbeidstakerens hjem. Departementet ser et behov for å presisere forskriftens virkeområde, og etter endringen avgrenses det mot «kortvarig eller sporadisk» arbeid i arbeidstakerens hjem.

Med kortvarig mener departementet hjemmearbeid over korte perioder. Dette vil typisk være hjemmearbeid som kun varer noen dager. Hjemmearbeid i en til to uker, for eksempel i forbindelse med tilrettelegging ved en skade, oppussing, mv., vil etter departementets syn kunne anses som kortvarig.

Med sporadisk mener departementet hjemmearbeid som verken skjer som en fast ordning eller i et stort omfang. Med andre ord gjelder ikke forskriften hjemmearbeid som kun skjer av og til. Departementet trekker frem at hjemmearbeid som i snitt utgjør mindre enn en dag i uken normalt må anses som sporadisk.

Les også: SMB-eiere jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Skriftlig avtale

Etter dagens forskrift gjelder det et krav om skriftlighet ved hjemmearbeid. Dette kravet har sin begrunnelse i forutberegnelighet – det skal for arbeidstakeren være klart hva som gjelder når vedkommende jobber hjemme. Kravet til skriftlighet har imidlertid blitt gjenstand for diskusjon under pandemien. Mange har gitt uttrykk for at kravet er vanskelig å gjennomføre under så spesielle forhold som en pandemi. Arbeidsgiver blir tvunget til å gjennomføre endringer raskt, og da er ikke et slikt krav praktisk.

På bakgrunn av denne erfaringen endres skriftlighetskravet slik at det finnes enkelte ekstraordinære tilfeller det ikke gjelder. Hjemmearbeid som skyldes «pålegg eller anbefaling fra myndighetene» vil ikke kreve en skriftlig avtale etter endringene. I slike situasjoner stilles det i stedet krav om at det gis skriftlig informasjon til arbeidstakere om forholdene som normalt er underlagt kravet om skriftlighet (se forskriftens § 2 første ledd), og at arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med tillitsvalgte før den gis.

Det understrekes imidlertid at kravet om skriftlig avtale som klar hovedregel videreføres, og arbeidsgivere må derfor sørge for skriftliggjøring av eventuelle hjemmekontorsordninger. Samtidig må arbeidsgiver påse at avtalen oppfyller forskriftens minimumskrav til innhold.

Arbeidsmiljø

Forskriftens § 3 stiller i dag krav om at arbeidsgiver, så langt det er praktisk mulig, skal forsikre seg om at arbeidstakernes arbeidsforhold er fullt forsvarlige også på hjemmekontoret. Det er i denne sammenheng presisert at arbeidsstedet, arbeidsutstyret og innemiljøet ikke skal medføre uheldig fysisk belastning for arbeidstakeren. Dette opprettholdes når forskriften endres, men det tilføyes samtidig at et fullt forsvarlig arbeidsmiljø også forutsetter «at det psykososiale arbeidsmiljøet er ivaretatt.» Tilføyelsen er ikke ment å medføre noen realitetsendring, men det er derimot ment å understreke og tydeliggjøre arbeidsgivers plikt til å ivareta den psykososiale delen av arbeidsmiljøet.

Les også: SMB-eiere jobber mest, har mindre ferie og blir ikke rike av det

Arbeidstid

I dag har forskriften regler om alminnelig arbeidstid, gjennomsnittsberegning, overtid, søndagsarbeid og nattarbeid som avviker fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser. Etter endringene vil arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser gjelde uten fullt ut også på hjemmekontor. Departementet vurderer det slik at hensynene bak de avvikende reglene i forskriften ikke gjør seg gjeldende på samme måte i dag som da de ble vedtatt.

Arbeidstilsynets kompetanse

Arbeidstilsynet gir i dag veiledning om bestemmelsene i forskriften. Etter forslag fra departementet vil forskriften endres slik at Arbeidstilsynet også har myndighet til å føre tilsyn med bestemmelsene i forskriften. Dette vil innebære at Arbeidstilsynet kan gi pålegg som er nødvendig for gjennomføringen av bestemmelsene. Av hensyn til personvern og privatlivets fred presiseres det ved endring av forskriften at Arbeidstilsynet ikke kan føre tilsyn i arbeidstakers hjem uten etter særskilt avtale, men Arbeidstilsynet vil kunne stille krav til arbeidsgivers oppfølging av hjemmekontorordningen.

PS: Visste du at medlemskap i SMB Norge gir deg tilgang til gratis juridisk rådgivning