BUDSJETTLEKKASJER: Regjeringen vil senke formueskatten

Finansminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Finansdepartementet
Bilde: Finansminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Finansdepartementet

Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent. Det er bare en av lekkasjene som har kommet i morgentimene onsdag.

Tradisjonen tro stilte finansminister Jan Tore Sanner til intervju på Politisk Kvarter på NRK på vei til Stortinget. Han varslet fortsatte løft for å hjelpe næringslivet igjennom den coronakrisen og gikk langt i å bekrefte lekkasjen om reduksjon i formueskatt.

– Jeg mener det skal  være mer lønnsomt å investere i norske arbeidsplasser, og det er viktig å fjerne den konkurransevridende effekten av at utenlandske eiere må betale en ekstra skatt på eierskapet, sa sanner.

– I den situasjonen vi er i nå, hvor norsk næringsliv er hardt rammet så er ikke svaret å øke skattene. Men da må du også gi bedriftene muskler til å kunne trygge jobbene og til å investere i nye arbeidsplasser.

Finansminister Jan Tore Sanner (H)

Sanner understreket samtidig at krisen i norsk næringsliv er langt fra over.

– Vi står fremdeles i en svært krevende krise. Mange bedrifter og arbeidsplasser kjemper sin livs kamp for å overleve. Men det er noen lyspunkter og vi ser at arbeidsledigheten går litt ned. 2021 kommer fortsatt til å være preget av coronakrisen, så vi kommer til å bruke vesentlig mer oljepenger enn det vi hadde sett for oss i fjor, sa finansministeren.

Les også: Formueskatten svekker hverdagsnæringslivet

Her er en oversikt over hva forskjellige medier har meldt onsdag morgen:

 • Formuesskatten senkes ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent.
 • 40,9 milliarder til forskning og utvikling.
 • 32,1 milliarder kroner til jernbane, opp fra 26,8 milliarder i fjorårets forslag.
 • 25 milliarder kroner til koronatiltak. Det er uklart hva disse går til, men 6,3 milliarder er satt av til sykehusene.
 • 6 milliarder kroner til kampen mot korona i neste års statsbudsjett i tillegg til det ordinære helsebudsjettet og andre krisepakker. 3,8 milliarder skal gå til vaksinekjøp, 1,1 milliarder skal gå til et beredskapslager for legemidler og 650 millioner til testing ved grenseoverganger.
 • 2 milliarder til karbonfangst og -lagring i Norge gjennom regjeringens prestisjeprosjekt «Langskip», der målet er å få på plass en full kjede for fangst og lagring av CO2, såkalt CCS, i Norge.
 • 825 millioner kroner ekstra til arbeidsmarkedstiltak som skal hjelpe personer utenfor arbeidslivet ut i jobb. I tillegg kommer 500 millioner mer til Navs koronahåndtering.
 • 700 millioner kroner til det statlige selskapet Nysnø Klimainvesteringer, som investerer i flere bedrifter som utvikler ny, klimavennlig teknologi.
 • 691 millioner kroner til opprydding av norsk atomavfall.
 • 500 millioner kroner til politiet slik at de 400 stillingene som ble midlertidig opprettet på grunn av koronapandemien, kan gjøres permanente.
 • Beløpsgrensen for skattefrie gaver fra arbeidsgiver økes fra 2.000 til 5.000 kroner, og vaksiner som tilbys av arbeidsgiver, blir skattefrie. Den samlede grensen for skattefrie gaver og personalrabatter økes fra 10.000 til 13.000 kroner. Total kostnad for endringene blir 450 millioner kroner.
 • 180 millioner til innføring av nye læreplaner, samt 80 millioner til digital undervisning.
 • 170 millioner kroner til styrking av satsingen på barn og unges psykiske helse. 100 millioner går til kommunene, 35 millioner til en digital helsestasjon, 30 millioner til barnevernet og 5 millioner til utvikling og evaluering av det tverrfaglige og oppsøkende teamet FACT ung.
 • 157,7 millioner kroner til billigere SFO for lavinntektsfamilier. Pengene skal blant annet gå til utvidelse av ordningen med inntektsgradert foreldrebetaling til også å gjelde tredje og fjerde trinn. Det settes også av penger som skal gå til gratis SFO for lavinntektsfamilier i utvalgte kommuner.
 • 140 millioner til bygging av den nasjonale brannskolen i Tjeldsund.
 • 120 millioner kroner mer til fritidskort for barn – dermed vil regjeringen bruke til sammen 180 millioner kroner på ordningen.
 • 100 millioner kroner til forlenget hjelp til kriserammede ekspressbusselskaper.
 • 100 millioner kroner til kommunene som skal gå til barn og unge med funksjonshemning.
 • 100 millioner kroner til strategiske eksportsatsinger. 75 millioner kroner går til strategiske satsinger gjennom den nye enheten Business Norway, 20 millioner kroner til å styrke klyngeprogrammet og 5 millioner kroner til å fremme norsk kultureksport.
 • 70 millioner brukes til å øke engangsstønaden, som går til mødre som ikke har rett på foreldrepenger, fra 84.720 til 90.300 kroner.
 • 70 millioner kroner til sikring av gamle kirker.
 • 70 millioner deles ut til 14 prosjekter på sju av landets universiteter og høyskoler som skal utvikle nye måter å gi bedre undervisning på.
 • 60 millioner kroner til å arbeide mot ensomhet og isolasjon blant eldre under koronapandemien.
 • 60 millioner kroner til permanent stasjonering av ambulansehelikopter i Kirkenes.
 • Til sammen 51,3 millioner kroner til Kirkens SOS’ krisetjeneste og Mental Helses krisetelefon.
 • Det foreslås å gi Norsk Rikstoto en avgiftslettelse tilsvarende totalisatoravgiften på 3,3 prosent av omsetningen. I fjor var inntekter fra denne avgiften budsjettert til 120 millioner kroner.
 • Innsatsen mot arbeidslivskriminalitet foreslås styrket med 52 millioner kroner. 38 millioner skal gå til Arbeidstilsynet for å sikre bedre håndhevelse av regelverket for innleie som ble innført for byggenæringen i år. 14 millioner går til Petroleumstilsynet for å få bedre kontroll på arbeidsforholdene i offshorebransjen.
 • 39 millioner i økt bevilgning til arbeidsmarkedstiltaket varig tilrettelagt arbeid (VTA).
 • 32 millioner kroner til styrking av kystovervåkingen.
 • 26,5 millioner kroner til opprettelse 100 nye utdanningsstillinger for leger, såkalte LIS1-stillinger.
 • 26 millioner kroner for at politidistriktene skal få øve mer ved politiets nasjonale beredskapssenter.
 • 20 millioner kroner til Verdens helseorganisasjon (WHO) fra Helsedepartementets budsjett, i tillegg til den vanlige støtten over Utenriksdepartementets budsjett.
 • 15 millioner til Redningsselskapet for å kunne etablere en ekstra redningsskøyte i Vardø.
 • 6,5 millioner kroner til et nytt dagligvaretilsyn som skal etableres neste år.
 • Videreføring av inntak av 3.000 kvoteflyktninger til Norge i året.
 • Regjeringen vil senke avgiften på lettbrus med 30 prosent fra og med 1. juli neste år.
 • Fjerne skattefradraget på BSU-kontoen etter boligkjøp dersom det fremdeles står penger igjen på kontoen.
 • Økning av barnetrygden med 300 kroner i måneden fra september neste år. Det utgjør en økning på 3.600 kroner årlig. Økningen gjelder for barn opp til fylte seks år, og det er foreslått 413 millioner kroner til tiltaket i statsbudsjettet for 2021.
 • Regjeringen foreslår å senke vannkraftskatten som vannkraftverk i dag må betale på linje med oljeselskaper, fordi de utnytter felles naturressurser for å tjene penger.

Les også: 7 gode grunner til å bli medlem i SMB Norge