Åpenhetsloven – har du kontroll?

Første redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven skulle vært avgitt for siste halvår av 2022 innen 30. juni 2023. Forbrukertilsynet har gjennom høsten 2023 kontrollert 500 tilfeldig utvalgte virksomheters etterlevelse av loven, og avdekket at 1 av 5 kontrollerte virksomheter mangler redegjørelse og at det er varierende kvalitet på offentliggjorte redegjørelser[1].

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har til formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Virksomheter som omfattes har hovedsakelig følgende plikter:

  • Utføre aktsomhetsvurderinger
  • Offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderinger innen 30. juni hvert år
  • Svare på informasjonskrav

 

For at en norsk virksomhet skal være omfattet av loven, må den være en større virksomhet hjemmehørende i Norge og tilby varer og tjenester i eller utenfor Norge. Som større virksomhet regnes store foretak iht. regnskapsloven § 1-5, herunder allmennaksjeselskap og selskap notert på Oslo Børs, samt andre virksomheter som på balansedagen overskrider to av følgende tre vilkår:

  • Salgsinntekt MNOK 70,
  • Balansesum på MNOK 35 og/eller
  • Minst 50årsverk i regnskapsåret.

 

Morselskap regnes som større virksomheter dersom vilkårene er oppfylt samlet for mor- og datterselskaper. Dersom et eller flere datterselskaper alene oppfyller vilkårene, må det redegjøres særskilt for hvert enkelt selskap som omfattes av loven.

Ved brudd på loven kan Forbrukertilsynet ilegge sanksjoner i form av forbud, påbud, tvangsmulkt eller overtredelsesgebyr på det høyeste av inntil fire prosent av årsomsetning eller inntil 25 millioner kroner.

Virksomheter som ikke har startet arbeidet med å implementere og etterleve åpenhetsloven bør derfor snarest gå i gang med følgende:

a) Allokere ansvar og legge en plan for etterlevelse

b) Fastsette retningslinjer og rutiner

c) Etablere system for håndtering av informasjonsplikten

d) Kartlegge faktiske og potensielle brudd på menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter i egen virksomhet, hos leverandører og forretningsforbindelser

e) Vurdere risikoene og legge en plan for oppfølging av eventuelle brudd

f) Iverksette tiltak for å begrense og forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og arbeidstakeres rettigheter

g) Redegjøre for aktsomhetsvurderinger og legge ut redegjørelse på virksomhetens nettside

Virksomheter som ikke har kontroll på om sin etterlevelse av åpenhetsloven er tilfredsstillende, anbefales å ta en gjennomgang av sine plikter og dokumentasjon.

***

AGP bistår virksomheter i forbindelse med implementering av åpenhetsloven. Ta kontakt med oss hvis du ønsker veiledning eller har spørsmål.

 

Hege Dahl
Hege Dahl
Advokat/Partner
+47 911 40 100 / [email protected]

 

Ketil Enerstad Sauarlia
Ketil Enerstad Sauarlia
Advokat/Partner
+47 417 62 807 / [email protected]

 

 

[1] https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven-en-av-fem-mangler-redegjorelse-pa-nettsidene

 

 

Partnerinnhold av:
Agp logo