Worklife Balance i arbeidslivet

 

Du kan fylle ut skjema nederst på siden for å kontakte oss om hjelp til å skape en god arbeidslivbalanse for dine ansatte. 

Hva er worklife balance?

Worklife balance handler om å balansere privatliv og arbeidsliv på en god måte. Målet er å oppnå en likevektig balanse mellom privatliv og arbeid.

Dessverre opplever derimot mange arbeidstakere i dag en skadelig jobb-hjem-konflikt som ofte kommer av mangel på en god balanse.

En dårlig balanse i arbeidslivet kan føre til muskelskjelettplager, -smerter, og sykefravær for den enkelte det gjelder.

Vanlige utfordringer i arbeidslivet som kan skape en dårlig worklife balance er:

 • Stress
 • Dårlig søvn
 • Dårlig ergonomi på arbeidsplassen
 • Uklar/utydelig ledelse

Jobb aktivt med å skape worklife balance

Ved hjelp av større fokus på å skape et godt og balansert arbeidsliv kan virksomheter gjøre sine ansatte friskere med en høyere livsnytelse. På den måten kan den ansatte unngå alvorlige plager, og du som arbeidsgiver kan unngå kostbare situasjoner slik som redusert arbeidskapasitet og effektivitet, eller sykefravær hos ansatte.

Heldigvis kan du med relativt enkle tiltak, og kanskje litt veiledning, gjøre det enklere for ansatte å skape en god og sunn worklife balance.

Noen av tiltakene en arbeidsgiver kan gjøre for å fokusere på å gi de ansatte en bedre worklife balance er:

 • Oppmuntre til fokus på fritid og lengre pauser fra arbeidet: Ferie og fritid er ikke luksus, men en nødvendighet for å lade batteriene og opprettholde fokus, engasjement og produktivitet. 
 • Implementer korte pauser gjennom arbeidsdagen: Menneskekroppen er skapt for bevegelse – ikke passivt eller statisk arbeid. Oppmuntre derfor til at de ansatte tar pauser med bevegelse, eller sosialiserer litt for å tenke på noe annet enn jobb. 
 • Spør de ansatte om råd: Spør hva de ansatte selv tror vil gjøre det lettere for dem å skape en god worklife balance
 • Sett et godt eksempel: Snakker du om å koble fra på ettermiddagen eller i helgen? Da bør du selv gjøre det samme. Unngå å sende e-poster eller liknende utenfor arbeidstiden da de ansatte vil forsøke å speile din arbeidstid.

Click me

Stress skaper dårlig arbeidslivbalanse

Stress oppstår når arbeidstakeren utsettes for større krav og forventninger enn hen kan takle eller kontrollere. Over tid kan dette føre til fysiske eller psykiske helseproblemer.

Det har alltid vært vanskelig for mange å skape en god worklife balance som følge av høyt arbeidstrykk og høye krav. Likevel har problemstillingen blitt enda mer høyaktuell som følge av en økt bruk av hjemmekontor. I enda større grad opplever nå mange arbeidstakere en forventning om at de alltid skal være tilgjengelige. Selv i fritiden. Dette skaper en dårlig worklife balance.

Hjemmekontor reduserer muligheten til å balansere mellom jobb og fritid, noe som reduserer muligheten til restutisjon og øker risikoen for arbeidsrelatert stress.

Om en ansatt opplever stress bør ikke dette sees på som et individuelt problem med arbeidstakeren. Alle opplever press og forventninger ulikt, og arbeidsgiver er pliktig til å ta hensyn og tilpasse arbeidsoppgavene til den ansattes arbeidsevne, alder, kyndighet og liknende.

Hva skaper stress på arbeidsplassen?

Selv om det kan oppleves slitsomt og frustrerende, har stress historisk sett vært en av de viktigste forsvarsmekanismene menneskene har hatt. Det har hjulpet oss når dare er på ferde, og også i dag kan det være bra å stresse også til en viss grad i hverdagen. Det får oss til å yte mer i møtet med utfordringer, og er sunt.

Likevel er det viktig å unngå for mye stress. Farlig stress oppstår når den stressende situasjonen foregår over lang tid, går utover vår worklife balance, og ikke blir håndtert. Da er det også viktig å vite hvilke faktorer i hverdagen vår som skaper mest stress.

Det er lett å tenke at stress er en følge av for mye arbeid å gjøre. Men dette er ikke nødvendigvis hele sannheten. Stress kan også skapes av en rekke andre faktorer.

De viktigste årsakene til stress blant norske arbeidstakere har over mange år vært:

 • Tidspress
 • Ressursknapphet
 • Effektivitetskrav
 • Utydelig ledelse
 • Nedbemanning
 • Endringer.

I tillegg gjør stress at det blir vanskeligere for oss å prioritere. Det øker også sannsynligheten for at vi tar på oss enda flere arbeidsoppgaver, noe som øker tidspresset og stresset ytterligere.

Som du kan se skapes altså stress også i stor grad av faktorer som arbeidstakeren ikke selv har kontroll over. Her er det viktig for deg som arbeidsgiver å bidra for å redusere graden av usikkerhetsmomenter som den ansatte utsettes for.

I tillegg til faktorene nevnt over kan også mangel på arbeidsengasjement bidra til en opplevelse av mer stress. Stress kan derfor også i større grad unngås ved å gjøre arbeidet mer engasjerende, motiverende og meningsfult for de ansatte.

Les mer om: