Ny IA-avtale: Ingen endringer i sykelønnsordningen

Det blir ingen endring i sykelønnsordningen de neste fire årene. Det konstaterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie under en pressekonferranse tirsdag.

– Det er ikke noen tvil om at sykelønn er en het potet. Det er stort engasjement for dette. Det gjøres ingen endringer i denne avtaleperioden med mindre partene selv ønsker å gjøre det, sier Hauglie.

– Avtalen åpner opp for at man kan diskutere dette selv om man ikke skal gjøre noen endringer i avtaleperioden, og det er jo noe, legger hun til.

Tilgjengelig for alle

Hauglie peker på at en vesentlig del av avtalen er at IA-avtalens virkemidler nå blir tilgjengelig for hele arbeidslivet, og ikke bare avtalepartene.

– Det gode trepartssamarbeidet fortsetter gjennom en IA-avtale, som nå vil gjelde hele arbeidslivet og med virkemidler som treffer alle, sier Hauglie.

Her er oppsummeringen av målene i den nye IA-avtalen:

Nye mål

Partene er enige om to nasjonale målsettinger:

  • sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018
  • frafallet skal reduseres.

For å bedre nasjonal måloppnåelse skal innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer.

Innsatsområdene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange gjentagende sykefravær.

Virkemidlene

Den nye avtalen skal gjelde for hele arbeidslivet. Avtalen legger stor vekt på partenes felles innsats på arbeidsplassen. Virkemidler og tiltak i den nye IA-avtalen skal være målrettede og treffsikre og bidra til bedre måloppnåelse:

  • Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i forebyggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid.
  • Hele arbeidslivet får tilgang på arbeidslivssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide.
  • Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer.
  • Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver.
  • Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeidsgiver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding.

Sykelønn

Regjeringen vil ikke foreslå endringer i sykelønnsordningen i avtaleperioden, det vil si de neste fire årene, med mindre partene blir enige om noe annet. Men det presiseres i avtalen at partene likevel kan diskutere problemstillinger knyttet til sykelønn.