IA-avtalen: – En trist dag for hverdagsnæringslivet

Nok en gang har LO, staten og de store arbeidsgiverorganisasjonene signert en IA-avtale som skyver helt nødvendige endringer i sykelønnsordningen foran seg. Avgjørelsen avdekker en manglende evne og vilje til å sette seg inn i hverdagen til Norges 200.000 små og mellomstore bedrifter, mener Bedriftsforbundets leder Olaf Thommessen.

– Dette er en trist dag for hverdagsnæringslivet. Med et pennestrøk har staten, LO, og de store arbeidsgiverorganisasjonene nå konstatert at landets små og mellomstore bedrifter ikke fortjener å bli hørt når de helt tydelig signaliserer at dagens sykelønnsordning har spilt fallitt, sier Thommessen.

Rammer de minste

Små og mellomstore bedrifter bidrar med over halvparten av verdiskapningen i Norge, og skaper to av tre nye jobber. Bedriftsforbundet er den eneste organisasjonen i Norge som kun ivaretar de mindre bedriftenes interesser og mener det er svært beklagelig at denne viktige gruppen nok en gang opplever å ikke bli hørt.

– Det er naturligvis viktig å ivareta arbeidstakerens interesser, men for å opprettholde dagens velferdsstat er det vel så viktig å legge til rette for vekst i en stadig mer presset SMB-sektor. Denne avtalen viser at vi fremdeles har en skremmende lang vei å gå, konstaterer Thommessen.

– De små bedriftene er mest sårbare for sykefravær ved at de i mindre grad har mulighet til å omfordele arbeidsoppgaver eller benytte seg av vikarer. Dermed vil sykefravær for disse bedriftene i mye større grad føre til redusert produksjon, noe som igjen slår rett inn på lønnsomheten, legger han til.

Les også: Korttidsfravær kostet næringslivet 36 milliarder i 2017

Skuffet over Virke og NHO

Avtalen, som på arbeidsgiversiden ble undertegnet av både NHO og Virke, skyver sykelønnsproblematikken foran seg i påvente av en utredning fra et utvalg med et svært vagt mandat i denne sammenhengen. Thommessen frykter avgjørelsen i realiteten torpederer et hvert forsøk på å endre sykelønnsordningen de neste fire årene og mener dette er svært beklagelig.

– Her hadde jeg forventet mye mer av både NHO og Virke. De argumenterer utad for at de er enige med oss i sykelønnsaken, men når det virkelig gjelder så er det alltid andre hensyn som veier tyngst. Hver eneste gang går det ut over de mindre bedriftene, sier Thommessen.

Les også: INTERVJU – Næringsministeren vil fjerne unødig dobbelrapportering 

Demokratisk problem

Bedriftsforbundet mener det er på høy tid å trekke sykelønn helt ut av IA-avtalen og inn på Stortinget. Det oppleves som et demokratisk problem at en så viktig sak gang på gang har blitt avgjort bak lukkede dører av noen få store aktører.

– Her bør varsellampene blinke hos alle som er opptatt av demokratiske prinsipper. Ingen har stemt på hverken LO, NHO eller Virke i et valg. Likevel har disse organisasjonene makten over nesten 40 milliarder kroner i statsbudsjettet. Dette er en totalt udemokratisk ordning, konstaterer Thommessen.

– Vi har valgt å ikke være en del av disse forhandlingene hovedsakelig fordi vi mener at disse beslutningene er alt for viktige til å bli avgjort på et lukket møterom, sier Thommessen.

Les også: Regjeringen med 39 tiltak for vekst i handelsnæringen

Rapporten

I august publiserte Bedriftsforbundet og Ny Analyse en rapport som viste at norges rekordhøye sykefravær påfører norske bedrifter kostnader på hele 36 milliarder kroner i året. To tredjedeler av dette faller på de mindre bedriftene som er ekstra sårbare ved fravær.

Hovedfunn i rapporten:

  • Antall tapte årsverk for privat næringsliv på grunn av korttidsfravær utgjorde nær 54.000 i 2017. Dette tilsvarer omtrent 36 milliarder kroner i totale kostnader.
  • Kostnader ved sykefravær for små og mellomstore bedrifter (opptil 100 ansatte) utgjorde rett under 2/3 av næringslivets sykefraværskostnader (62,5 prosent), samlet sett om lag 22,5 milliarder kroner i 2017.
  • Et flertall av bedriftene oppgir at gjennomsnittslengden på sykefraværet i bedriften er korttidsfravær med varighet på 1-2 dager. Flertallet av bedriftene oppgir dessuten at det korteste sykefraværet gir størst produksjonstap for bedriften.
  • Produksjonstap og ekstra arbeidsbelastning for andre ansatte oppleves som særlig kostbart ved sykefravær.
  • Hver femte bedrift sier at under 20 prosent av det reelle korttidsfraværet blir meldt/registrert
  • Kostnader ved sykefravær kan oppleves særlig belastende i små- og mellomstore bedrifter

Klikk her for å laste ned rapporten i sin helhet!