– En god plattform som forplikter

Regjeringen varsler flere gode og helt nødvendige tiltak for landets små og mellomstore bedrifter i sin nye plattform. Nå forventer Bedriftsforbundet et tydelig taktskifte i arbeidet for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge.

Les også: Forenklingsjobben i rute, når 10 milliarder i 2021

Sent torsdag kveld ble det klart at Høyre, Frp og Venstre har kommet til enighet med Krf om å danne den første borgerlige flertallsregjeringen på over 30 år. I sin plattform presenterer regjeringen en rekke konkrete tiltak rettet mot gründere og små og mellomstore bedrifter.

– Bedriftsforbundets medlemmer har nå god grunn til å forvente et tydelig taktskifte i regjeringens arbeide for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge.

Jørund Rytman, Bedriftsforbundet

– Vi er svært fornøyd med at en flertallsregjering så tydelig peker på nødvendigheten av å bedre vilkårene til landets små og mellomstore bedrifter. Denne plattformen inneholder flere punkter som Bedriftsforbundet har etterlyst lenge, konstaterer Jørund Rytman, leder av Bedriftsforbundets avdeling for politikk og samfunnskontakt.

– Dette er en plattform som forplikter og Bedriftsforbundets medlemmer har nå god grunn til å forvente et tydelig taktskifte i regjeringens arbeide for å gjøre det enklere å drive bedrift i Norge, legger han til.

Les også: 2019 blir det STORE bompengeåret

Positive signaler

I plattformen skriver Regjeringen at den vil legge frem en egen strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter. Man vil også jobbe for at det skal bli lettere for små bedrifter å konkurrere om offentlige anbud og presentere et konkret mål for netto innsparinger for bedriftene som følge av avbyråkratisering.

– Fra et SMB-perspektiv er det mange positive signaler i dette dokumentet, men det aller viktigste er at man nå har fått på plass en næringsvennlig flertallsregjering. Det gjør at vi slipper negative overraskelser på grunn av budsjettforhandlinger langt inn i de sene nattetimene på Stortinget, sier Rytman.

– Forutsigbarhet er viktig for hele næringslivet, men kanskje spesielt for de minste bedriftene, legger han til.

Vage formuleringer

Selv om det er mange positive signaler i plattformen, mener Rytman det fremdeles er mye å gå på for den påtroppende regjeringen.

– Jeg synes det er i overkant mange formuleringer som “skal vurdere” og “skal utrede” i teksten, også når det kommer til saker som man faktisk tidligere har blitt enige om, sier Rytman.

– Jeg skulle dessuten gjerne ha sett en mer offensiv og konkret plan for å avskaffe skatten på arbeidende kapital. Her nøyde man seg med å si at man skulle fortsette nedtrappingen. Likevel, totalt sett er dette flere steg i riktig retning, avslutter Rytman

Her er et utdrag fra den nye regjeringsplattformen som viser deres ambisjoner for de neste to årene:

Små og mellomstore bedrifter:

Regjeringen vil:

 • Legge frem en strategi for å styrke små og mellomstore bedrifter.
 • Heve grensen for halvårlig innrapportering av moms.
 • Heve grensen for revisjonsplikt for virksomheter som bruker autorisert regnskapsfører.
 • Vurdere regelendringer for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter å etterleve HMS-regelverket, uten at standarden senkes.
 • Vurdere om virkemiddelapparatet treffer små- og mellomstore bedrifter godt nok.
 • Ha et mål om netto innsparinger for bedriftene som følge av avbyråkratisering.
 • At små og mellomstore bedrifter skal få reell mulighet til å konkurrere om relevante offentlige anbud.
 • Utrede muligheten for å la selvstendig næringsdrivende og småbedrifter få betale skatter og sosiale avgifter etterskuddsvis.
 • Gjennomgå og forbedre opsjonsbeskatning for gründerbedrifter og skatteinsentivordningen ved investering i gründer- og oppstartsbedrifter.

Gründere:

 Regjeringen vil:

 • Integrere entreprenørskap bedre i hele utdanningsløpet.
 • Styrke samspillet mellom utdanningsinstitusjoner og privat næringsliv.
 • Gjennomgå rammebetingelsene for selvstendig næringsdrivende og frilansere for å gjøre det enklere å starte egen virksomhet.
 • Heve inntektsgrensen for elev- og ungdomsbedrifter, og forenkle overgangen til ordinær bedrift.
 • Vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag.
 • Vurdere innretningen av statlige virkemidler rettet mot tilgang på kapital i tidlig- og vekstfase.
 • Gjøre det enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud.
 • Foreta en gjennomgang av alle rammevilkår og ordninger for gründere og selvstendig næringsdrivende, blant annet sosiale rettigheter og sykepenger.
 • Utrede en ordning der selvstendige næringsdrivende beholder opptjente rettigheter til dagpenger i en utvidet periode ved overgang fra lønnet arbeid til egen virksomhet

Næringsliv:

 Regjeringen vil:

 • Følge opp Prosess21, et samhandlingsforum for minimale utslipp og bærekraftig vekst i prosessindustrien.
 • Vurdere hvordan staten kan bidra til at lønnsomme prosjekter har tilgang til kapital, herunder vurdere ordninger knyttet til såkornfond/presåkornfond i lys av Kapitaltilgangsutvalgets utredning og andre pågående prosesser.
 • Gjøre det enklere å ta i bruk folkefinansiering i Norge.
 • Evaluere mineralloven med sikte på bærekraftig ressursutvikling.
 • Forenkle søknadsprosessen og bedre rammevilkårene for mineralnæringen.
 • Utarbeide strategier for romnæringen og for små- og mellomstore bedrifter.
 • Vurdere forenklinger i avgiftssystemet slik at særavgifter virker i tråd med formålet.
 • Legge til rette for utvikling av ny grønn industri i Norge.
 • Innrette de næringsrettede virkemidlene og skattesystemet mest mulig effektivt for å stimulere til verdiskaping, omstilling og innovasjon.
 • Legge frem en stortingsmelding om helsenæringen som blant annet omhandler hvordan den offentlige helsetjenesten kan bidra til utvikling av innovasjon og utvikling av nye løsninger.
 • Følge opp industrimeldingens tiltak for å bidra til at Norge er en kunnskapsdrevet industri- og teknologinasjon.
 • Innføre fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold (alkoholholdig drikk gruppe 1 ) som tar høyde for kvalitetsforskjell i produktene for å legge til rette for at mikro- og minibryggerier skal kunne selge produkter i vanlig butikk.
 • Legge til rette for at norske bedrifter og institusjoner i større grad deltar i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Ønsker du å lese hele plattformen så kan du laste den ned her: