Fagnettstedet for SMB-sektoren

for denne

Ansatt som sykemelder seg på inneklemt dag – må du betale?

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

Ansatt som sykemelder seg på inneklemt dag

Hver vår kommer det normalt en del arbeidsdager som er såkalte inneklemte dager, ved at de faller mellom en bevegelig helligdag og en helg.  SMB Norges advokater får jevnlig spørsmål fra arbeidsgivere som opplever at ansatte som sykemelder seg på inneklemt dag etter å ha fått avslag på ønske om fri.

Les også: Rett til fri og permisjoner fra a til å

Vi er for eksempel kjent med tilfeller der arbeidsgiver blir oppmerksom på at arbeidstaker har postet på Facebook at man er på ferie i «syden» eller annen tur / festlighet, mens man er sykmeldt. I slike tilfeller kan du som arbeidsgiver nekte å betale den ansatte som sykemelder seg sykepenger.

Skriftlig dokumentasjon

For eksempel søknad fra arbeidstaker om fri, utskrift av for eksempel Facebook side som kollegaer viser arbeidsgiver der arbeidstakeren ser til å ikke være syk den aktuelle dagen, brev med informasjon om avslag på betale sykepenger med videre (av bevishensyn i eventuell senere tvistesak).

Les også: Betaler man full arbeidsgiveravgift skal man få sykelønn

Sykemelding på inneklemt dag

Det er et vilkår for rett til sykepenger at fraværet skyldes sykdom. Dersom du som arbeidsgiver har saklig grunn til å mistenke at fraværet ikke skyldes sykdom plikter du ikke å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene), sier Bjerkhaug.

Dette kan for eksempel være tilfelle der ansatte som sykemelder seg på inneklemt dag først har bedt om fri, men leverer egenmelding / sykmelding etter å ha fått avslag på ønske om fri den inneklemte dagen. Dette er også en problemstilling det kan være aktuelt å følge med på i forhold til ferieønsker, og andre sykdomstilfeller.

Det anbefales at arbeidsgiver informerer den ansatte skriftlig om avslaget på sykepenger samt arbeidstakers rett til å kreve sykepenger direkte fra NAV. Dette kan for eksempel gjøres i ett og samme brev til arbeidstaker og NAV.

Lovens ordning dersom arbeidsgiver nekter å betale sykepenger er at arbeidstaker melder sitt krav til NAV, som gjør en selvstendig vurdering av om det skal forskutteres sykepenger eller ikke. I den anledning er det viktig at NAV har tilgang til den samme informasjon som arbeidsgiver for å motvirke at NAV utbetaler dersom det åpenbart ikke er grunnlag for det.

Les også: Egenmelding og legemelding – vi gir deg innsikten

Viktig å informerer NAV

Det anbefales derfor at arbeidsgiver informerer NAV skriftlig om begrunnelse for hvorfor man ikke vil betale sykepenge/hvorfor man mener arbeidstaker ikke var syk. For det tilfelle at NAV forskutterer sykepenger vil NAV kreve refusjon fra arbeidsgiver. Sykepengesaken har da gått fra å være et forhold mellom arbeidstaker og arbeidsgiver, til å bli en sak mellom arbeidsgiver og NAV.

Dette medfører at arbeidsgiver får klageadgang på NAV sitt vedtak om å kreve refusjon for sykepengene. Klagen kan føres helt til ankenemnda for sykepengesaker i arbeidsgiverperioden. Det er flere eksempler på at arbeidsgiver har fått medhold i at arbeidsgiver ikke skal betale sykepenger, på grunn av flere ulike forhold. I tillegg til at arbeidsgiver kan få medhold i sitt syn overfor NAV, kan et slikt medhold i ankenemnda ha en betydelig signaleffekt innad i virksomheten.

SMB Norges advokater kan bistå deg dersom du har spørsmål til denne eller andre hendelser som kan oppstå når du driver egen bedrift.

Meld bedriften din inn og få gratis juridisk rådgivning!