7 råd for et godt budsjett

Mange småbedriftseiere er så fokusert på forretningsutvikling og verdiskaping at økonomien fort kan havne langt ned på prioriteringslisten. Risikoen er at du mister oversikt og havner i en situasjon med dårlig likviditet og enda dårligere tilgang på ny kapital.  
En god start hvis du vil ta kontroll over bedriftens økonomi er å lage et godt budsjett. Dette er åpenbart mye lettere å gjøre i en bedrift som har holdt det gående noen år og du vet hvor skoen trykker. Men også for nyetablerte bedrifter vil det være helt nødvendig å sette opp et budsjett som et forhåndsregnskap, hvor man så langt det lar seg gjøre vurderer og viser hvilke inntekter og utgifter bedriften sannsynligvis vil få neste år.
Les også: Slik sikrer du deg mot fakturasvindel
I denne saken har vi samlet syv gode råd som vi har hentet fra banker, eksperter og offentlige instanser. Disse vil hjelpe deg å få litt bedre kontroll på budsjettarbeidet i din bedrift.
Mange vil kanskje oppleve noen av rådene som forholdsvis innlysende. Bra for dere i så fall. Det viser seg nemlig at svært mange gründere/bedriftseiere har kunnskapshull når det kommer til disse tingene.  Ønsker ytterligere informasjon så vil vi anbefale budsjettguiden til altinn.no. Der vil du også finne gode budsjettmaler.

“Mange gründere som ikke har fått det til vil i etterkant se at man var for optimistiske i budsjettarbeidet.”

1. Sjekklisten

Før du setter i gang med selve budsjetteringen kan det være lurt å gå igjennom sjekklisten under. Det er du og eventuelt dine ansatte som kjenner bedriften best. Derfor kan også være lurt å involver dem i prosessen.

  • Hvordan er den generelle prisutviklingen?
  • Hvordan er prisutviklingen på produktet eller tjenesten?
  • Er det noen endringer i bransjen som påvirker inntekter eller kostnader?
  • Må du investere i nye maskiner eller annet utstyr?
  • Hvordan skal eventuelle nye investeringer finansieres?
  • Skal bedriften utvide?
  • Skal du ansette flere?
  • Planlegges det andre endringer i driften som påvirker kostnadene og inntektene?

2. Vær realistisk

Som gründer og bedriftseier er det helt essensielt at man har stor tro på både produktet eller tjenesten man leverer og til vekstmulighetene. Når det kommer til budsjettarbeidet bør man imidlertid legge dette til siden. Mange gründere som ikke har fått det til vil nok i etterkant se at man var for optimistiske i budsjettarbeidet. Dette fører gjerne til at inntektene overvurderes og at kostnadene undervurderes.
Får du hjertebank bare av tanken på budsjettarbeid? Les vår stressguide her
I budsjettsammenheng er man tjent med å være nøktern med tanke på potensielle inntekter og samtidig ta i litt ekstra når man skal anslå kostnader. På den måten kan budsjettet i større grad fungere som styringsverktøy i din daglige drift enn om man er for optimistisk på egne vegne og sitter igjen med et verktøy som ikke reflekterer virkeligheten. En ting som også er helt sikkert er at det alltid dukker opp uforutsette utgifter, noe man også bør ta høyde for.

3. Minimum to budsjetter

Budsjettering handler i all hovedsak om tre typer budsjetter. Driftsbudsjett (resultatbudsjett), Likviditetsbudsjett og Investeringsbudsjett. Som et minimum bør du få på plass de to første. Driftsbudsjettet viser virksomhetens verdiskapning over en bestemt tid. Normalt vil det dreie seg om et år. Likviditetsbudsjettet er imidlertid minst like viktig. Det sier nemlig noe om hvor godt rustet man er til å møte sine kortsiktige forpliktelser, gjerne fra måned til måned. Her kan du lese mer om de forskjellige budsjettene.

4. Bruk salgskalkyler

Uansett hvilket produkt eller hvilken tjeneste du selger er det lurt å benytte seg av kalkyler for å beregne hvor mye du tjener på salget veid opp mot hva du selv må betale for å levere det samme produktet eller tjenesten. Når du har utarbeidet en kalkyle på enkelttjenester og/eller produkter, vil du raskt kunne få en oversikt som du kan skalere opp mot forventet aktivitet for hele året. I følge Danske Bank vil salgskalkyler også gi et meget godt og realistisk bilde av hva forventet inntekt vil være når du tar hensyn til faste og variable kostnader.

5. Risikoanalyse

Det er helt nødvendig at du som eier eller daglig leder jevnlig gjør en vurdering av potensielle utfordringer din bedrift kan bli utsatt for. Ser du for deg noen endringer i markedssituasjonen? Er det muligheter for endrede rammebetingelser eller nye politiske føringer som omfatter din bransje? Hvilken risiko kan og bør du ta når det for eksempel kommer til personal? Og hva med innkjøp? Er det muligheter for at dere må endre leverandør? Hvilken betydning vil det ha i så fall? Foreta en risikoanalyse av din bedrift og ta hensyn til dette i budsjettet.

6. Sammenlign

Med mindre du er helt i oppstartsfasen så vil fjorårets regnskapstall kunne gi en god indikasjon på virksomhetens forventede inntekter og kostnader. Kombinert med oppdaterte risikoanalyser og salgskalkyler så vil det gi deg et meget godt styringsverktøy for det kommende året. Ved eventuelle endringer så er det også mulig å se nærmere på andre aktører i bransjen for å få en indikasjon på hvordan din bedrift vil gjøre det.

7. Sett av tid

Selv om du føler at tiden ikke strekker til og at du ikke har råd til å ta blikket vekk fra den daglige driften i ett eneste sekund, så vil det i lengden alltid lønne seg å sette av tid til å følge opp budsjettet. Det gir deg mulighet til å justere og gjøre nødvendige tilpasninger fortløpende. Husk at et budsjett bør være et levende dokument.