Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Høring hos Finanskomiteen

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Oversikt over hva vi la frem til Finanskomiteen 22.mai 2017

 
Publisert 22 mai, 2017
 
Norge opplevde et kraftig fall i oljeprisen fra over 100 dollar til rundt 50 dollar gjennom 2014, og det har svekket norsk økonomi betydelig. BNP-veksten var så lav som 0,8 prosent i 2016, men er forventet å øke til 1,6 prosent i år og 2,4 prosent neste år. Dette er positive signaler og det er gledelig for våre medlemsbedrifter at pilen for fastlandsøkonomien peker oppover.
Når det gjelder arbeidsledigheten var den på det høyeste på 5 prosent, men Finansdepartementets anslag for 2017 er 4,3 prosent. En svakere krone kombinert med høy oljepengebruk og skattelettelser har holdt økonomien gående og hindret massiv arbeidsløshet.
Bedriftsforbundet mener det har vært fornuftig med høy oljepengebruk og tiltakspakker gjennom en vanskelig tid, men ser nå at oljepengebruken bør nedjusteres fom. budsjettåret 2018. Vi mener likevel at skattekutt til næringslivet og eiere av små og mellomstore bedrifter bør prioriteres fremover.
 

Tilgang på kapital

Våre medlemmer og små og mellomstore bedrifter sliter med å få tilgang på finansiering. I tidligere budsjettinnspill har Bedriftsforbundet over en årrekke pekt på behovet for økt kapitaltilgang til små og mellomstore bedrifter. Vi er derfor svært fornøyd med at Regjeringen endelig kommer med et forslag på hvordan vi kan gi skattelette til gründerinvestorer (også kalt kapitalFunn). Dette er et tiltak som nesten alle partiene på Stortinget hat stilt seg bak.
Når det er sagt så er det ikke kun nystartede selskaper som sliter med å sikre seg finansiering. Den foreslåtte løsningen på KapitalFunn kommer ikke våre mer etablerte medlemmer til gode. Vi mener derfor «aldersgrensen» på 6 år bør utvides i tiden som kommer. Siden kapital til investeringer i bedriften ofte kommer fra eieren, burde ordningen ideelt sett også gitt mulighet for eiere å få skattefradrag for å investere i egen bedrift.
Når vi først er inne på sporet om kapitaltilgang for små og mellomstore bedrifter vil jeg også trekke frem forslaget om å øke utlånsrammen til innovasjonslån hos Innovasjon Norge med 300 millioner kroner. Det er også positiv at det skal bli enklere for bedrifter å få lån i private banker, ved at Innovasjon Norge øker sin ramme for garantier fra 40 til 80 millioner kroner. Bedriftsforbundets medlemmer i Nord-Norge har også tatt vel i mot at det foreslås å opprette et koinvesteringsfond for Nord-Norge som kan gi 260 millioner kroner til nye prosjekter i regionen.
 

Opsjonsbeskatningen for ansatte

Det er gledelig at Regjeringen i RNB varsler at den i 2018 vil komme med forslag som forbedrer opsjonsbeskatningen. Dagens regler gjør at opsjoner i liten grad benyttes. Bedringer i opsjonsbeskatningen gjør at kompetente arbeidskraft får en større del av gevinsten når bedriften når sine målsettinger. Dessuten blir det enklere for mindre bedrifter å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft i kampen om arbeidsplasser mot større virksomheter. Det vil gi utslag i økt vekst og innovasjon i SMB-segmentet.
 

Bedre pensjonssparing for selvstendig næringsdrivende

I revidert foreslå Regjeringen å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon for selvstendig næringsdrivende fra 4 til 6 prosent. Dette er positivt, og noe Bedriftsforbundet har etterspurt over tid. Etter Bedriftsforbundets syn burde muligheten for pensjonssparing økes ytterligere, for eksempel til 8 prosent. Mange bedrifter i SMB-markedet erfarer variasjon i inntektene. Noen perioder er gode, hvor man lettere ser seg råd til å spare langsiktig til pensjon. Andre perioder er mer utfordrende, hvor likviditeten kan være stram og lønninger til eier eller den selvstendig næringsdrivende går ned. I slike perioder kan pensjonssparing prioriteres ned. Derfor er det ønskelig med en mulighet til å spare mye i pensjon i gode tider.
 

Oppsummering

For å oppsummere er Bedriftsforbundet fornøyd med at Regjeringen forslår tiltak i Revidert Nasjonalbudsjett som styrker kapitaltilgangen til små og mellomstore bedrifter. De aller fleste bedrifter i Norge er små eller mellomstore. Disse er grunnfjellet i norsk næringsliv og deres mulighet og ønske om å ansette flere personer bør løftes frem. Hvis alle bedrifter i Norge med under 20 ansatte økte bemanningen med en person, ville det blitt skapt om lag 165 000 nye arbeidsplasser. For å sette det i perspektiv – det er flere enn vi har registrerte arbeidsledige i dag.
Link til Finanskomiteens høring om revidert nasjonalbujdsett 2017[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]