Fagnettstedet for SMB-sektoren

Bedriftsforbundet

Egenmelding og legemelding – vi gir deg innsikten

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

[vc_row][vc_column][vc_row_inner][vc_column_inner][vc_column_text]

Hjelp, arbeidstakeren min har vært borte fra arbeidet. I ettertid leverte arbeidstaker egenmelding / legeerklæring. Må du alltid betale sykepenger? Kan du reglene?

 
Publisert 17. Februar 2016
 
I denne artikkelen går vi gjennom flere sentrale regler om egenmelding og legemelding.
For å få rett til sykepenger må flere vilkår være oppfylt. Ulike regler gjelder avhengig av hvor lenge arbeidsforholdet har vart. Arbeidstaker har plikt til å varsle arbeidsgiver og levere dokumentasjon for at fraværet er gyldig. I motsatt fall kan arbeidsgiver få rett til å bestemme at det ikke utbetales sykepenger.
 

Det må foreligge et arbeidsforhold

Man må være ansatt og ha et gyldig arbeidsforhold for å få rett på sykepenger fra trygden (NAV) eller arbeidsgiveren. Dersom arbeidstakeren for eksempel var midlertidig ansatt, eller en av partene har sagt opp arbeidsavtalen, har arbeidsgiver ikke ansvar for sykdom som oppstår etter at arbeidsforholdet er avsluttet.
 

Arbeidsforholdet må ha fått en viss varighet.

Dette omtales ofte som krav om opptjeningstid.

 • 0-4 uker ansettelsestid:
  Arbeidstaker har ikke krav på sykepenger fra arbeidsgiver.
 • Minst 4 uker ansettelsestid:
  Først når arbeidstaker har vært ansatt i minst 4 uker får arbeidstakeren krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Fravær uten gyldig grunn skal ikke regnes med som opptjeningstid. Arbeidstaker må i disse tilfellene levere legeerklæring for å få rett på sykepenger.
 • 4 uker – 2 måneder ansettelsestid:
  Arbeidstakere som har vært ansatt mer enn 4 uker, men mindre enn 2 måneder må levere legeerklæring for å få rett til sykepenger fra arbeidsgiveren.
 • 2 måneder eller lengre ansettelsestid:
  Først etter minst 2 måneder ansettelsestid får arbeidstakeren rett til å benytte egenmelding for å dokumentere sitt krav på sykepenger fra arbeidsgiveren. I henhold til arbeidsmiljøloven kan egenmelding gis både muntlig eller skriftlig. Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker som gir muntlig egenmelding må innlevere en skriftlig egenerklæring og levere arbeidsgiver etter at arbeidet er gjenopptatt.

 

Avbrudd i arbeidsforholdet

Retten til sykepenger tapes som hovedregel dersom arbeidsforholdet opphører i mer enn 14 dager. Dersom arbeidsforholdet avbrytes i mer enn 14 dager, men senere gjenopptas må arbeidstaker på nytt oppfylle vilkårene om opptjeningstid før man på nytt får rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Ikke bare fratredelse etter oppsigelse regnes som opphør som avbryter retten til sykepenger. Også permisjon på over 14 dager medfører at arbeidstaker må ha ny opptjeningstid. Dersom avbruddet skyldes opphold i en på forhånd planlagt arbeidsplan gjelder ikke denne regelen (turnus m.v.). Dette er praktisk viktig å kjenne til blant annet for arbeidsgivere som benytter tilkallingsvikarer.
 

Egenmelding for eget fravær eller barns fravær? – to ulike regelsett

Egenmelding for arbeidstakers egen sykdom og egenmelding ved barn / barnepassers sykdom er to ulike regelsett, som det er viktig å ikke blande sammen. De to regelsettene har mye felles, men også noen forskjeller.
 
Felles:

 • Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker dokumenterer skriftlig at fraværet skyldes sykdom eller skade.
 • Egenmelding kan benyttes for maksimalt tre kalenderdager.
 • Det kan kreves etterfølgende egenerklæring etter muntlig egenmelding (mal på medlemssidene).
 • Arbeidsgiver kan kreve legeerklæring fra og med fjerde fraværsdag.
 • Retten til sykepenger faller bort dersom egenmelding ikke leveres, eller dersom legeerklæring ikke er sendt arbeidsgiver innen 14 dager fra den tid arbeidsgiver kan kreve det.

 
Ulikt:
Det er ulike regler for når arbeidsgiver kan bestemme at man ikke godtar flere egenmeldinger (ulike tak).

 • Ved arbeidstakers egen sykdom kan egenmelding benyttes for maksimal tre dager inntil 4 ganger i løpet av en periode på 12 måneder (siste 12 måneder regnet fra sist mottatte egenmelding).
 • Ved barn / barnepassers sykdom har arbeidstaker rett til permisjon så mange dager som følger av arbeidsmiljøloven kapittel 12. Arbeidsgiver kan ikke stanse denne egenmeldingsretten etter 4 tilfeller. Arbeidsgiver dekker de 10 første fraværsdagene og kan søke refusjon fra NAV for overskytende. Ved aleneomsorg, flere barn, kronisk sykdom m.v gjelder særlige regler som kan gi rett til flere dager.
 • Det er viktig å være klar over at arbeidstaker bare har krav på permisjon når det er nødvendig ved barn/barnepassers sykdom. For eksempel dersom ingen andre kan passe barnet.
 • Egenmelding ved barns sykdom bidrar også til å holde oversikt over at arbeidstaker ikke tar ut for mange permisjonsdager per kalenderår, samt når arbeidsgiver eventuelt kan kreve refusjon fra NAV (mer enn 10 dager. Ved kronisk sykdom m.v kan det søkes fritak fra første dag.)

 

Arbeidstaker må være arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade

Arbeidstaker har bare krav på sykepenger dersom han/hun er arbeidsufør. I tillegg må arbeidsuførheten klart skyldes sykdom eller skade. Arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer o.l., gir ikke rett til sykepenger. Dersom arbeidsgiver mistenker at fraværet skyldes annet enn sykdom / skade kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger.
Det anbefales at arbeidsgiver i så fall først gjennomfører et møte med arbeidstaker for å avklare eventuelle misforståelser før man nekter å utbetale sykepenger. Vider anbefales at arbeidstaker gis skriftlig varsler om at sykepenger ikke vil bli utbetalt på grunn av mistanken, og at arbeidstaker kan rette sitt krav til NAV.
Det anbefales videre at kopi av brevet sendes direkte til NAV. Dersom arbeidsgiver nekter å utbetale sykepenger, kan NAV bestemme å forskuttere sykepenger til arbeidstaker på bakgrunn av egen vurdering. I så fall kan arbeidsgiver på visse vilkår klage saken inn til NAV-klage. Avgjørelsen i NAVS klage instans kan påklages til ankenemda for sykepenger.
 

Melding om fravær må gis første fraværsdag

Arbeidstaker får først rett til sykepenger fra den dag som det gis melding til arbeidsgiver om at fraværet skyldes sykdom. Det er arbeidstakeren som har risikoen for at melding kommer frem til arbeidsgiveren. Det kan derfor være risikabelt for arbeidstaker å be andre om å si fra for seg. For det tilfelle at arbeidstaker først gir melding om fraværet på for eksempel tredje fraværsdag vil arbeidstaker ikke få rett til sykepenger for de to første fraværsdagene, selv om det leveres egenmelding for alle tre fraværsdager.
 

Egenmelding

Egenmelding kan maksimalt benyttes for 3 kalenderdager. Ved fravær som strekker seg over et døgnskille regnes fraværet som en egenmeldingsdag. For eksempel for arbeidstakere som arbeider natt. Dersom arbeidstaker har nytt fravær i løpet av 16 dager regnes nytt fravær uten legemelding med. Det medfører at for eksempel tre egenmeldinger på en dag i løpet av 16 dager skal regnes som ett egenmeldingstilfelle. Varer fraværet fire kalenderdager eller mer kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker leverer legeerklæring som gjelder fra og med fjerde kalenderdag.
Dersom arbeidstaker ikke leverer legeerklæring som gjelder fra fjerde kalenderdag kan arbeidsgiver bestemme å ikke betale sykepenger for hele fraværsperioden. Det samme gjelder dersom legeerklæringen ikke er sendt arbeidsgiver innen 14 dager fra den tid arbeidsgiver kunne kreve legeerklæringen. Dersom arbeidstaker er syk og benytter egenmeldig for tirsdag, onsdag og torsdag, må arbeidstaker søke lege dersom hun/han er syk fredag. Arbeidsgiver kan da kreve at legeerklæringen er sendt innen 14 dager fra fredagen.
Arbeidstaker har rett til å benytte 4 egenmeldinger i løpet av en periode på 12 måneder. Dersom arbeidstaker har benyttet 4 egenmeldinger i løpet av 12 måneder perioden kan arbeidsgiver på visse vilkår (krav til fremgangsmåte og varsel) midlertidig ta fra arbeidstakeren retten til å benytte egenmelding for en periode på 6 måneder. Det samme gjelder dersom det foreligger rimelig grunn til å anta at fravær skyldes annet enn sykdom. Det må i så fall leveres legemelding fra første fraværsdag.
 

Adgang til å bestemme at det ikke kan leveres egenmelding

En arbeidsgiver kan etter skriftlig melding nekte arbeidstakere retten til å få sykepenger på grunnlag av egenmelding dersom turnusordninger, reiserute eller lignende medfører at det ikke er mulig for arbeidstakerne å møte på arbeid umiddelbart etter et sykefravær.
 

Sykemelding ikke levert?

Arbeidsgiver kan velge å ikke betale sykepenger dersom legeerklæring ikke bli levert. Det samme gjelder dersom arbeidstakeren ikke har sendt legeerklæring til arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidstaker kan kreve det. Dersom arbeidstaker unnlater å dokumentere fraværet med legeerklæring kan det foreligge skoft som kan gi grunnlag for advarsel, oppsigelse eller i verste fall avskjed. Det anbefales å alltid kontakte Bedriftsforbundets advokater dersom arbeidsgiver vurderer å gi oppsigelse eller avskjed.
 

Egenmelding ikke levert?

Arbeidsgiver kan kreve at egenmelding leveres første arbeidsdag etter fraværet.
Arbeidsgiver kan bestemme å ikke utbetale sykepenger dersom arbeidstaker ikke leverer egenmelding. Det samme gjelder dersom fraværet varer fire kalenderdager eller mer og det ikke leveres legeerklæring fra fjerde dag, som må være sendt arbeidsgiver innen 14 dager fra den tid arbeidsgiver kan kreve det. Arbeidstaker må altså konsultere lege fjerde fraværsdag.
Dersom arbeidstaker unnlater å dokumentere fraværet med egenmelding kan det foreligge skoft som kan gi grunnlag for advarsel, oppsigelse eller i verste fall avskjed. Det anbefales å alltid kontakte Bedriftsforbundets advokater dersom arbeidsgiver vurderer å gi oppsigelse eller avskjed.
 

Vilkårene ikke oppfylt = ikke rett på sykepenger

Dersom disse vilkårene overfor ikke er oppfylt får arbeidstaker ikke rett på sykepenger, selv om arbeidstaker allikevel leverer egenmelding eller legemelding til arbeidsgiveren etter fraværet. Selv om arbeidstaker ikke skulle oppfylle vilkårene for å få rett til sykepenger kan arbeidsgiver allikevel kreve at arbeidstakeren dokumenterer at fraværet er gyldig ved å levere legemelding. Typisk i perioden før arbeidsforholdet har vart 4 uker.
 

Unntak og særregler – fant du ikke svar på det du lurte på?

Folketrygdloven inneholder en del regler ut over det som det er redegjort for her, og det kan hende at du som arbeidsgiver kommer ut for tilfeller som ikke besvares i denne artikkelen.
Du kan finne mer informasjon om dette i folketrydloven
Fortsatt noe du lurer på? Som medlem kan du ta kontakt med Bedriftsforbundets advokater.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]